Trening umiejętności społecznych – co to jest?

Na czym polega trening umiejętności społecznych? To grupowe zajęcia mające na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Zajęcia skierowane są do dzieci:

  • z autyzmem
  • z zespołem Aspergera
  • z ADHD
  • przejawiających zachowania agresywne
  • nieśmiałych
  • mających trudności z nawiązywaniem satysfakcjonujących relacji z innymi
  • przejawiających trudności z adaptacją do nowych sytuacji

Na czym polega trening umiejętności społecznych?

TUS - szkolenie, czyli Trening Umiejętności Społecznych, to forma pracy z grupą ukierunkowana na uczenie się przez dzieci efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. Wspierane są komunikacja (np. umiejętność słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawanie pytań), umiejętności prospołeczne (m.in. nawiązywanie kontaktu wzrokowego, tworzenie i utrzymywanie granic, pomaganie innym), radzenie sobie w trudnych sytuacjach (np. nauka asertywności, proszenie o pomoc) oraz takie sfery, jak emocje (rozpoznawania, nazywania stopniowanie) czy budowanie własnej tożsamości (m.in. odkrywanie swoich cech, mocnych i słabszych stron).

Co daje trening umiejętności społecznych?

Wiele TUS-ów jest organizowanych dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (ASD), jednak ta forma wsparcia może być również skuteczna w pracy z innymi trudnościami, takimi jak agresja, nieśmiałość i zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Istotne jest, aby grupa była zrównoważona pod względem wieku, poziomu poznawczego, intelektualnego i komunikacyjnego, co pozwoli dostosować wsparcie do potrzeb każdego uczestnika, umożliwiając im pełne korzystanie z zajęć. Ponadto badania wskazują, że młodsze dzieci uczestniczące w TUS są bardziej skłonne do nauki i wykazują mniejszy opór wobec zmian.

Ile trwa trening umiejętności społecznych oraz jak liczna powinna być grupa uczestników?

Uczestnicy pracują w grupach składających się z 6–8 osób, które są podzielone według wieku i rodzaju trudności.

Zajęcia trwają 60 minut i opierają się na metodach rozwijających umiejętności społeczne, takich jak Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina, dramatyzacja, nauka rozpoznawania i reagowania na emocje innych osób, oraz ćwiczenia rozwijające kreatywne myślenie.

Uczestnicy otrzymują również zadania domowe, aby umocnić ćwiczone umiejętności.

Udostępnij: