Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Cognitus”

NODN "Cognitus" został wpisany
do Ewidencji Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli
z dniem 21.11.2019 r.

NODN Cognitus posiada akredytację Kuratorium na wszystkie prowadzone szkolenia.

STATUT
NIEPUBLICZNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „COGNITUS”

Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „COGNITUS”, zwany dalej COGNITUS lub OŚRODEK, jest ośrodkiem o zasięgu ogólnokrajowym.
 2. COGNITUS działa na podstawie:
  a. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  b. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  c. niniejszego Statutu.
 3. COGNITUS ma swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Dźwiękowej 16a.

Organ prowadzący
§ 2

 1. Organem prowadzącym COGNITUS jest Katarzyna Świątkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą COGNITUS, ul. Dźwiękowa 16 A, 02-857 Warszawa, NIP 864-101-41-93, REGON 291108370.
 2. Organ prowadzący:
  a. Odpowiada za działalność Ośrodka,
  b. Przedstawia Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty sprawozdanie z realizacji planu pracy,
  c. Odpowiada za warunki organizacyjne, niezbędne do realizacji zadań wynikających z niniejszego Statutu,
  d. Współpracuje z Dyrektorem Ośrodka,
  e. Dokonuje zmian w Statucie,
  f. Prowadzi, przekształca i likwiduje Ośrodek.

Cel, misja i zadania
§ 3

Celem COGNITUSA jest organizowanie i prowadzenie działalności polegającej na doskonaleniu zawodowym nauczycieli, w tym diagnozowanie i zaspokajanie potrzeb nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych.

§ 4

Misją Cognitusa jest stworzenie miejsca dla nauczycieli ciągle poszukujących wiedzy, nowych doświadczeń i inspiracji do lepszej pracy, tak by jakość nauczania ulegała ciągłej poprawie a nauczycielom towarzyszyła nieprzemijająca pasja w ich pracy.

§ 5

Do zadań Ośrodka należy:

 1. diagnozowanie potrzeb dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych;
 2. podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych;
 3. wspieranie nauczycieli wedle ich potrzeb oraz potrzeb dyrektorów szkół i placówek i przyczynianie się do ich rozwoju zawodowego;
 4. przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie m.in. szkoleń i warsztatów dla nauczycieli pracujących na wszystkich szczeblach edukacji i we wszystkich typach
  placówek;
 5. współpraca z innymi podmiotami, organizacjami pozarządowymi, władzami rządowymi i samorządowymi, z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w związku z
  realizowanymi zadaniami, wynikającymi z niniejszego Statutu.

§ 6

COGNITUS może realizować swoje zadania w szczególności poprzez:

 1. prowadzenie różnorodnych form doskonalenia, w tym szkoleń, warsztatów, konferencji, wykładów – w systemach stacjonarnym, na odległość oraz mieszanym;
 2. realizację projektów edukacyjnych, krajowych, unijnych, zagranicznych;
 3. opracowywanie i udostępnianie materiałów pomocniczych dla nauczycieli; 
 4. organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze
  sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń;
 5. udzielanie konsultacji;
 6. upowszechnianie przykładów dobrej praktyki

Struktura organizacyjna i finansowa
§ 7

 1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor.
 2. Organ prowadzący powołuje Dyrektora na okres trzech lat.
 3. Organ prowadzący może odwołać Dyrektora przed upływem okresu, na jaki Dyrektor został powołany. Dyrektor może złożyć rezygnację.

§ 8

Do zadań i kompetencji Dyrektora Ośrodka należy:

 1. Ustalanie głównych kierunków działalności Ośrodka i przygotowywanie projektów planów pracy.
 2. Kierowanie pracą Ośrodka.
 3. Dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie.
 4. Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz.
 5. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru organizacyjnego, w tym dbałość o właściwe prowadzenie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji organizacyjnej oraz dydaktycznej Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Dobór kadry specjalistów działających na rzecz Ośrodka.
 7. Sporządzanie sprawozdań z realizacji planów pracy i ich przedkładanie organowi prowadzącemu.
 8. Współpraca z Organem Prowadzącym.
 9. Inne zadania wynikające z obowiązków kierownika zakładu pracy.
 10. Wykonywanie innych zadań wynikłych z obowiązujących przepisów prawa.

§ 9

 1. W Ośrodku mogą być zatrudniani:
  a. nauczyciele;
  b. osoby prowadzące szkolenia specjalistyczne, niebędące nauczycielami;
  c. pracownicy administracji i obsługi;
  d. inne osoby w zależności od potrzeb.
 2. Do zadań i kompetencji nauczycieli oraz specjalistów niebędących nauczycielami należy w szczególności:
  a. przygotowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji i wykładów;
  b. opracowanie materiałów edukacyjnych i dydaktycznych;
  c. rzetelne i terminowe realizowanie przydzielonych zadań oraz prowadzenie dokumentacji związanej z ich realizacją.
 3. Do zadań i kompetencji pracowników administracji i obsługi należy w szczególności:
  a. obsługa organizacyjna, administracyjna, prawna oraz finansowa;
  b. zapewnienie wyposażenia Ośrodka w sprzęt dydaktyczny wysokiej jakości i jego regularna aktualizacja;
  c. dbanie o bazę materialno-rzeczową.
 4. W celu realizacji zadań Ośrodka mogą być tworzone stałe lub doraźne zespoły zadaniowe. Zespoły zadaniowe tworzy, przekształca i likwiduje Dyrektor.
 5. Do realizacji zadań COGNITUSA, Ośrodek zatrudnia kadrę z kwalifikacjami upoważniającymi do prowadzenia określonych form doskonalenia, potwierdzonymi
  stosownymi dokumentami (certyfikat, dyplom, świadectwo, zaświadczenie, inne) oraz doświadczeniem zawodowym.
 6. Organizowane formy doskonalenia zawodowego nauczycieli odbywają się w lokalach wynajmowanych dla potrzeb realizacji zadań statutowych lub w placówkach zamawiających szkolenia.

§ 10

 1. Działalność Ośrodka finansowana jest z opłat wnoszonych przez uczestników zajęć i szkoleń lub placówki, w których są oni zatrudnieni, ze sprzedaży materiałów
  edukacyjnych, grantów, środków uzyskiwanych ze zleceń od instytucji i organizacji oraz darowizn.
 2. Działalność finansowa Ośrodka prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 3. Majątek, którym dysponuje Ośrodek, stanowi własność Organu prowadzącego.

§ 11

Ośrodek ma prawo używania pieczęci o treści: NODN COGNITUS, ul. Dźwiękowa 16 A, 02-857 Warszawa, z dodaniem numerów ewidencji.

§ 12

 1. Osoby, które ukończyły warsztaty, szkolenia i inne zajęcia w Ośrodku otrzymują zaświadczenia potwierdzające udział i ukończenie w/w form doskonalenia
  zawodowego według wzoru opracowanego przez Ośrodek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Ośrodek prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń.

§ 13

O zmianach w statucie oraz w danych Ośrodka powiadamiany jest samorząd województwa mazowieckiego w terminie 14 dni od daty powstania zmiany.