Kto może organizować szkolenia dla nauczycieli?

Kto może organizować szkolenia dla nauczycieli
Udostępnij:

Pracownicy oświaty i branży pedagogicznej są zobligowani to nieustannego rozwoju, który wpisany jest w specyfikę pracy nauczyciela. Odbywanie specjalnych szkoleń jest zatem w tym przypadku nieuniknione. Nauczyciele mogą dzięki temu stale podnosić swoje kwalifikacje i dokształcać się z najistotniejszych dziedzin. Kto może organizować tego typu szkolenia?

  1. Organizacja szkoleń dla nauczycieli
  2. Jak zdobyć akredytację kuratora?
  3. W jakiej formie mogą odbywać się szkolenia dla nauczycieli?

Organizacja szkoleń dla nauczycieli

Kwestię organizacji szkoleń dla nauczycieli reguluje ustawa o systemie oświaty, a dokładniej przepis art. 77a ust. 1 ustawy o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Zgodnie z jej treścią w celu doskonalenia zawodowego nauczycieli mogą być tworzone placówki doskonalenia nauczycieli. Szkolenia te mogą być również prowadzone zarówno przez doradców metodycznych, jak i zakłady kształcenia nauczycieli. Zakłady te muszą jednak uzyskać specjalną akredytację, która potwierdzi odpowiednio wysoki poziom jej kształcenia. Akredytację przyznaje kurator oświaty właściwy dla siedziby placówki.

Jak zdobyć akredytację kuratora?

Szkolenia zawodowe nauczycieli mogą organizować jedynie zakłady posiadające wspomnianą wyżej akredytację lub publiczne placówki podlegające Ministrowi Edukacji Narodowej i innych Ministerstw, właściwych dla specyfiki działalności (np. szkoły rolnicze podlegają Ministrowi do spraw rolnictwa). Zgodnie z ustawą o akredytację można starać się wówczas, gdy placówka zapewnia wykwalifikowaną kadrę, opracowuje i wdraża programy doskonalenia nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację. Placówka musi również prowadzić działalność informacyjną i upowszechniać problematykę doskonalenia nauczycieli, a dodatkowo zobligowana jest do zagwarantowania nowoczesnej bazy dydaktycznej. Jak widać, wymagań jest sporo, jednak to wszystko w trosce o naszych nauczycieli, którzy muszą posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności, aby dobrze nauczać dzieci, młodzież, a nawet dorosłych.

W jakiej formie mogą odbywać się szkolenia dla nauczycieli?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 roku (DzU z 2009 r. nr 200, poz. 1537) zakłady kształcenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne jednostki posiadające akredytację kuratora, mogą prowadzić szkolenia dla nauczycieli w takich formach, jak: seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty i szkolenia. Jak już wspomnieliśmy, szkolenia nauczycieli może prowadzić doradca metodyczny. Zgodnie z powyższym realizuje on swoje zadania poprzez:

  • udzielanie indywidualnych konsultacji
  • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych
  • organizowanie innych form doskonalenia wspomagającego pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli jest wpisane w ich pracę. Odpowiedzialność za tę kwestię ponosi najczęściej dyrektor szkoły, który jest zobligowany do zapewnienia odpowiednich warunków rozwoju kadry nauczycielskiej. To on ustala formę dokształcania pedagogów i kieruje ich na poszczególne szkolenia.