Trener rozwoju dziecka w wieku szkolnym – Pedagog z pasją

Program szkoleniowy został  stworzony z  myślą o nauczycielach, pedagogach, terapeutach którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem w wieku szkolnym oraz wziąć udział w  wartościowych szkoleniach!

Program zakłada przeprowadzenie szkoleń w wymiarze 30 godzin (25 h w formie online, 5 h stacjonarnie – w tym egzamin). Szkolenia są bezpłatne.

Po zrealizowaniu szkoleń Uczestnik otrzymuje certyfikat „Trenera rozwoju dziecka w  wieku szkolnym – Pedagoga z pasją” oraz profesjonalnie poszerza swój warsztat dydaktyczny.

Cele szkoleń:

 1. Poznanie szerokiego zakresu możliwości pracy z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym.
 2. Rozwijanie warsztatu pracy pedagoga zarówno w aspekcie edukacyjno-rozwojowym jak i warsztatowym.
 3. Omówienie najważniejszych-bazowych zagadnień edukacyjnych związanych z  rozwojem dziecka i diagnozą jego potrzeb edukacyjnych oraz wyzwań.
 4. Zapoznanie pedagoga z kompleksowym programem wsparcia dziecka na różnych etapach jego rozwoju.
 5. Przedstawienie zagadnień związanych z rozwojem poznawczo-emocjonalnym dziecka oraz możliwości związanych z wczesną stymulacja rozwoju ucznia.

Szczegółowe programy:

 1. Symptomy zaburzeń rozwojowych dziecka w wieku szkolnym:

- dziecko z nadpobudliwością psychorychową, ADHD,

- dziecko ze spektrum ASD,

- dziecko z Zespołem Aspergera,

- dziecko z wyzwaniami w rzeczywistości edukacji wczesnoszkolnej.

 1. Terapia ręki i Integracja Sensoryczna w pracy nauczyciela.

-  Anatomia ręki i dłoni – ważny aspekt prowadzenia terapii ręki.

- Rozwój samodzielności w kontekście terapii ręki.

- Diagnoza trudności w zakresie terapii ręki i grafomotoryki – przykładowe arkusze do pracy.

- Wskazówki terapeutyczne i programy działania dla dziecka z trudnościami.

Objawy zaburzeń integracji sensorycznej,

- Ćwiczenia korekcyjne zaburzonych funkcji integracji sensorycznej - przykładowe ćwiczenia systemu dotykowego – przezwyciężanie nadwrażliwości dotykowej, doskonalenie czucia, różnicującego;

- praktyczne ćwiczenia Stymulacji przedsionkowej w zaburzeniach mechanizmów postulanych, obniżonej obustronnej integracji ruchowej.

 1. Motywowanie a nauczanie -pomóż uczniowi rozwinąc skrzydla

  - Psychologiczne podstawy motywacji

- Motywacja zewnętrzna i motywacja wewnętrzna

- Jaką funckę powinno pełnić ocenianie a jaką pełni we wsłczesnej szkole.

 1. Logorytmika w pracy nauczyciela– metoda aktywizująca.

 - Logorytmika - wprowadzenie do metody.

- Znaczenie logorytmiki w terapii zaburzeń mowy i myślenia

-Zabawy logorytmiczne stymulujące mowę, słuch, pamięć i koncentrację.

-Ćwiczenia muzyczno-ruchowe w pracy terapeutycznej.

 1. Bajkoterapia w pracy z dzieckiem

-Czym jest bajkoterapia?

-Jaką rolę odgrywa baśń w rozwoju dziecka?

-Symbolika baśni wg. B. Bettelheima.

-Rodzaje bajek wykorzystywanych w praktyce dydaktyczo-wychowawczej.

-W jaki sposób tworzyć klimat do opowiadania bajek  i jak opowiadać baśnie?

6.Neurodydaktyka w pracy z dzieckiem.

- Neurodydaktyka -nauczanie przyjazne mózgowi.

- Jak pobudzić ciekawośc poznawczą?

- Jak podążać w myśleniu za swoimi uczniami.

- W jaki sposób tworzyć wspólnotę badawczą ze swoimi uczniami.

 Efekty kształcenia:

 1. Pedagog wzbogaca swoją wiedzę o holistyczne podejście do pracy z  dzieckiem w aspekcie edukacyjno-poznawczym, uwzględniając potrzeby i możliwości dziecka.
 2. Pedagog zdobywa wiedzę z zakresu szerokiej metodologii badania procesów rozwojowych dziecka oraz wsparcia jego rozwoju na poszczególnych etapach jego życia.
 3. Pedagog poznaje szeroki wachlarz narzędzi i arkuszy diagnostycznych, które wykorzysta w pracy z pacjentem.
 4. Pedagog nabywa umiejętności praktycznego i warsztatowego wsparcia dziecka w procesie rozwoju.
 5. Pedagog uzyskuje przygotowanie do podjęcia całościowej pracy z  dzieckiem i jego rodziną, uwzględniając potrzeby wszystkich członków rodziny.

Placówka otrzymuje certyfikat – „Placówka wspierająca rozwój dziecka. Placówka z pasją”

W terminie od 7 września 2020 zapraszamy do udziału w szkoleniach placówki prywatne o charakterze edukacyjnym /pracodawca może zgłosić kadrę pedagogiczną, zespół pracowników na szkolenie/, indywidualne osoby pracujące w charakterze  nauczycieli, pedagogów, terapeutów, logopedów, opiekunów oraz rodziców z terenu powiatu leszczyńskiego, woj. wielkopolskie. Uczestnik szkolenia zgodnie z wymogami powinien zamieszkiwać, uczyć się lub pracować na terenie powiatu leszczyńskiego.

W terminie od 15 września zapraszamy do udziału w szkoleniach osoby indywidualne zamieszkałe na terenie woj . podlaskiego /meldunek nie jest wymagany, należy wskazać adres pod którym uczestnik aktualnie przebywa/

Osoby z województwa podlaskiego mogą zgłosić się od razu na 3 szkolenia.

Jesteś zainteresowana/zainteresowany?  Napisz maila i poproś o więcej informacji na adres  instytut@cognitus,pl

Uczestnik uzyskuje wsparcie przy wypełnianiu dokumentacji.

Zgłoś się przez odpowiedni formularz znajdujący się w zakładce powiat leszczyński   Powiat Leszczyński lub woj.podlaskie Województwo podlaskie

Uczestnik uzyskuje wsparcie przy wypełnianiu dokumentacji