Terapia Ręki

Program szkoleniowy został stworzony z myślą o pedagogach, terapeutach, którzy chcieliby wzbogacić swój warsztat pracy o nowe rozwiązania wspierające rozwój umiejętności grafomotorycznych dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Program zakłada przeprowadzenie szkoleń w wymiarze 30 godzin  całkowicie za darmo!

Szkolenia realizowane w formie online -25 h i stacjonarnie 5 h  (w tym egzamin)

Po zrealizowaniu szkoleń Uczestnik otrzymuje certyfikat „Terapeuty ręki” oraz w  profesjonalny sposób  poszerza swój warsztat terapeutyczny.

Cele szkoleń:

1.Poznanie szerokiego zakresu możliwości pracy z dzieckiem wymagającym wsparcia pedagogicznego rozumianego całościowo.

  1. Zrozumienie zależności pomiędzy czuciem a motoryką w rozwoju dzieci
  2. Zapoznanie uczestników z wybranymi metodami terapii ręki i stopy
  3. Zapoznanie pedagoga z kompleksowym programem wsparcia dziecka na różnych etapach jego rozwoju.
  4. Zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności wspomagania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi za pomocą ćwiczeń (np. arteterapeutycznych, ruchowych)
  5. Zaznajomienie uczestników z szeroko pojętym tematem terapii ręki i wspomagania pisania przy użyciu metod arteterapeutycznych

Tematyka szkoleń:

1.Etapy rozwoju motorycznego i funkcjonalnego kończyny górnej – aspekt pedagogiczny

– Zarys anatomii i fizjologii ręki – Kontrola posturalna a funkcje ręki

– Etapy rozwoju motorycznego dziecka

– Korzyści jakie daje terapia ręki.

2. Diagnoza umiejętności grafomotorycznych dzieci

– Diagnostyka. Zakresy ruchu, siła mięśniowa

– Arkusze klinicznej obserwacji, ocena/ zdolności ruchowych, napięcia mięśni, integracji odruchów, chwytu i innych

– Proces diagnozy –kliniczna obserwacja /schemat,

– Reguły kreacji programu terapii

– Omówienie narzędzi diagnostycznych, diagnoza przesiewowa

– Studium przypadku – zdiagnozuj i zaplanuj.

 3.Terapia ręki u dzieci z trudnościami rozwojowymi

–  Analiza indywidualnego stylu pracy z dzieckiem

– Podstawowe zasady pracy z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną

– Wskazówki terapeutyczne i programy działania dla dziecka z trudnościami

– Metodyka pracy z uczniem z dysgrafią 

4.Od Pędzelka do literki- Pierwsze kroki w pracy z dzieckiem w trudnościami w pisaniu

–  Ćwiczenia usprawniające zdolności grafomotoryczne dzieci.

– Technika wprowadzania liter w zabawie plastycznej.
–  Wprowadzenie elementarnej umiejętności pisania.

– Rozwijanie u dzieci sprawności psychoruchowej:

5. Walizka terapeuty ręki – Praktyczny warsztat terapeuty ręki

– Ćwiczenia praktyczne w obszarze motoryki dużej, motoryki małej, grafomotoryki.

– Programy i pomoce edukacyjne – ocena ich efektywności podczas ulepszania małej motoryki

– Przykłady zabaw paluszkowych

– Literatura wspierająca w terapii ręki

– Ćwiczenia muzyczno-ruchowe

– Wybrane rodzaje zabaw towarzyszące terapii ręki małych dzieci

 6.Terapia ręki w aspekcie Integracji Sensorycznej.

– Wpływ zintegrowanych układów zmysłowych na planowanie motoryczne

– Funkcjonowanie zmysłów w kontekście przetwarzania sensorycznego.

– Podstawowe struktury OUN zaangażowane w procesy percepcji zmysłowej i integracji sensorycznej w odniesieniu do małej motoryki wpływu na rozwój manualny i  grafomotoryczny.

– Dysfunkcje procesów integracji sensorycznej oraz ich wpływ na rozwój manualny i grafomotoryczny

– Pomysły na ćwiczenia pobudzające prace wszystkich zmysłów w terapii ręki

 Efekty kształcenia:

Nauczyciel-pedagog wzbogaca swoją wiedzę o holistyczne podejście do pracy z dzieckiem w  aspekcie edukacyjno-poznawczym, uwzględniając potrzeby i możliwości dziecka.

Nauczyciel -pedagog zdobywa wiedzę z zakresu szerokiej metodologii badania procesów rozwojowych dziecka oraz wsparcia jego rozwoju na poszczególnych etapach jego życia.

Nauczyciel-pedagog zdobywa umiejętności korygowania nieprawidłowego chwytu pisarskiego poprzez pracę z całym ciałem dziecka, budując właściwą stabilizację oraz usprawniając rękę dziecka

 Nauczyciel-pedagog nabywa umiejętności praktycznego i warsztatowego wsparcia dziecka w  procesie rozwoju.

Nauczyciel-pedagog  uzyskuje przygotowanie do podjęcia całościowej pracy z dzieckiem i  praktycznego wykorzystania poznanych metod.

 Placówka otrzymuje certyfikat – „Placówka wspierająca rozwój dziecka. Placówka z  pasją”

W terminie od 7 września 2020 zapraszamy do udziału w szkoleniach placówki prywatne o charakterze edukacyjnym /pracodawca może zgłosić kadrę pedagogiczną, zespół pracowników na szkolenie/, indywidualne osoby pracujące w charakterze  nauczycieli, pedagogów, terapeutów, logopedów, opiekunów oraz rodziców z terenu powiatu leszczyńskiego, woj. wielkopolskie. Uczestnik szkolenia zgodnie z wymogami powinien zamieszkiwać, uczyć się lub pracować na terenie powiatu leszczyńskiego.

W terminie od 15 września zapraszamy do udziału w szkoleniach osoby indywidualne zamieszkałe na terenie woj . podlaskiego /meldunek nie jest wymagany, należy wskazać adres pod którym uczestnik aktualnie przebywa/

Osoby z województwa podlaskiego mogą zgłosić się od razu na 3 szkolenia.

Jesteś zainteresowana/zainteresowany?  Napisz maila i poproś o więcej informacji na adres  instytut@cognitus,pl

Uczestnik uzyskuje wsparcie przy wypełnianiu dokumentacji.

Zgłoś się przez odpowiedni formularz znajdujący się w zakładce powiat leszczyński   Powiat Leszczyński lub woj.podlaskie Województwo podlaskie

Uczestnik uzyskuje wsparcie przy wypełnianiu dokumentacji.