Akademia Nauczyciela Wspomagającego

🔴Akademia Nauczyciela Wspomagającego🔴

Bezpłatny projekt szkoleń dla nauczycieli, pedagogów,terapeutów oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

Zdobądź 10 certyfikatów!

📅
70 godzin dydaktycznych szkoleń stacjonarnych oraz 20 godzin e-learningu (kompetencje kluczowe)💻,

Szkolenia w ramach cyklu spotkań:

1. Charakterystyka uczniów niepełnosprawnych.
2.Wykorzystanie wzmocnień oraz motywowanie do nauki uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
3.Wybrane metody aktywizujące w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie.
4. Trudne zachowania u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.
5.Włączanie ucznia niepełnosprawnego w zespół klasowy. Budowanie relacji z rówieśnikami.
6. Interpretacja przepisów prawa, realizacja awansu zawodowego przez nauczyciela wspomagającego.
7. Interpretacja i tworzenie dokumentacji niezbędnej w pracy z uczniem niepełnosprawnym.
8. Tworzenie klasy integracyjnej, podział ról i obowiązków, relacje w zespole klasowym. Rola nauczyciela wspomagającgo.
9. Funkcjonowanie uczniów ze spektrum autyzmu w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej.
10.Funkcjonowanie ucznia ze autyzmem w szkole podstawowej w klasach 4 – 8.
11. Trudne zachowania u uczniów ze spektrum autyzmu.

Wymagania wstępne (konieczne):
wypełnienie wskazanych dokumentów wg instrukcji, zapoznanie się z regulaminem i warunkami uczestnictwa.
wskazanie placówki oświatowej, w której nauczyciel – wdroży nabyte kompetencje podczas szkoleń, przeprowadzi diagnozę potrzeb szkoły oraz wyznaczy odpowiedni proces wspomagania ich w zakresie napotkanych trudności (ze wsparciem Ekspertów Projektu).

Po odbyciu szkoleń odbywa się jeszcze jedno 4 dniowe bezpłatne spotkanie w sprawie konsultacji diagnozy i planu wspomagania .

Każdy uczestnik programu otrzymuje certyfikat uczestnictwa we wszystkich szkoleniach, a po odbyciu diagnozy i wspomagania w wybranej placówce oświatowej otrzymuje tytuł Trenera Wspomagania – ważny tytuł z punktu rozwoju edukacji w Polsce i przyszłych projektów MEN.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca szkolenia. Pokrywa koszty szkoleń, zakwaterowania i wyżywienia.

💁‍♂️Jesteś zainteresowany/zainteresowana?

Zapoznaj się z opisem projektu i postępuj wg. wskazówek

Opis projektu

Zarejestruj się