Proces wspomagania kompetencji kluczowych

Projekt „Proces wspomagania kompetencji kluczowych – szkolenia i doradztwo” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na końcu tej strony. Przed zgłoszeniem zapoznaj się z opisem projektu.

Najczęściej zadawane pytania

Wpisanie na listę szkoleniową następuję po przesłani dokumentów rekrutacyjnych.

W ramach projektu odbywają się następujące Akademie:

 1. Akademia Nauczyciela Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
 2. Akademia Montessori
 3. Akademia Młodego Logopedy
 4. Akademia Pedagoga/terapeuty
 5. Akademia Terapeuty Ręki
 6. Akademia Logorytmiki i Sensodydaktyki
 7. Akademia Trenera
 8. Akademia Wychowawcy
 9. Akademia Dyrektora
 10. Akademia Trenera Postaw Emocjonalnych Dzieci i Młodzieży
 11. Akademia Neurologopedy
 12. Akademia Logosensoryki
 13. Akademia Terapeuty Karmienia
 14. Akademia Nauczyciela Wspomagającego
 15. Akademia Innowacyjnego Nauczyciela
 16. Akademia Terapeuty dziecka z autyzmem

Uczestnicy projektu biorą udział w 70 godzinach szkoleń stacjonarnych z obszaru wybranej Akademii oraz 20 h e-lerningu z obszaru kompetencji kluczowych. W ramach szkoleń stacjonarnych również realizowana jest tematyka kompetencji kluczowych i procesu wspomagania placówek oświatowych.

Szkolenia odbywają się w dwa weekendy, od piątku do niedzieli. Po odbyciu szkoleń odbywa się jeszcze jedno 4 dniowe bezpłatne spotkanie w sprawie konsultacji diagnozy i rocznego planu wspomagania.

Wymagania konieczne

wypełnienie dokumentów zgodnie z instrukcją

wskazanie placówki oświatowej, w której uczestnik wdroży nabyte kompetencje podczas szkoleń przeprowadzając diagnozę potrzeb szkoły oraz wyznaczy odpowiedni proces wspomagania w zakresie napotkanych trudności (ze wsparciem Ekspertów Projektu).
Każdy uczestnik programu otrzymuje certyfikat uczestnictwa, a po odbyciu diagnozy i wspomagania w wybranej placówce oświatowej otrzymuje tytuł Trenera Wspomagania – ważny tytuł z punktu rozwoju edukacji w Polsce i przyszłych projektów MEN.

Lista szkół i placówek objętych już wsparciem w procesie wspomagania w ramach projektu.
Placówka znajdująca się na poniższej liście nie może być drugi raz wspomagana.
Wyszukiwarka placówek

➡ Uczestnik projektu otrzymuje wsparcie na każdym etapie realizacji projektu/dokumenty rekrutacyjne, szkolenia, wspomaganie/

Projekt jest bezpłatny. Uczestnik pokrywa tylko koszty dojazdu na szkolenie.

Cel projektu: Aktualizacja/ podniesienie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki, w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji.

Grupa docelowa: Osoby które zarówno w dniu zgłoszenia, jak i rozpoczęcia udziału w Projekcie łącznie spełniają następujące kryteria formalne:
a) miejsce pracy na terenie całej Polski,
b) przynależność zawodowa do co najmniej jednej ze wskazanych poniżej grup:
– pracownicy publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli
(PDN,ODN itp.),

– pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-
pedagogicznych (PPP),

– pracownicy bibliotek pedagogicznych (BP),
– doradcy metodyczni,
– indywidualni specjaliści (w tym nauczyciele) i trenerzy świadczący usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, posiadający potwierdzoną współpracę, z co najmniej jedną z ww. instytucji systemu wspomagania (BP, PDN, ODN, PPP itp.), bądź
deklarujący nawiązanie takiej współpracy, (weryfikacja na podstawie poprawnie wypełnionego załącznika nr 4 do Regulaminu);

c) brak wcześniejszego lub równoległego Uczestnictwa w Projekcie realizowanym przez ORE  oraz innych projektach dofinansowanych w ramach konkursu  nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/16 i POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17.

Dokumenty rekrutacyjne:

Aby zakwalifikować się do udziału w projekcie, Kandydat/Kandydatka  przesyła na adres mailowy  projekt@cognitus,pl skany poprawnie
wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, tj.

Umowa uczestnictwa wraz z załącznikami:

– załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy,
– załącznik nr 2 – Oświadczenie o frekwencji,
– załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku wykluczenia,
– załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przeprowadzenia procesu wspomagania (możliwe jest dostarczenie załącznika w terminie nie
przekraczającym 7 dni przed szkoleniem),
– załącznik nr 5 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
– załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące do zatrudnienia,

– załącznik nr 7 – Zgoda wybranej przez siebie szkoły/placówki dotycząca przeprowadzenia diagnozy w zakresie procesu wspomagania (możliwe jest dostarczenie załącznika w terminie nie przekraczającym 7 dni przed szkoleniem),

– załącznik nr 8 – Ankieta diagnozy potrzeb szkoleniowych, dostępna w formie załącznika do pobrania na stronie internetowej
www.akademiawspomagania.pl lub jako część B formularza zgłoszeniowego, dostępna w celu określenia stopnia znajomości przez
Kandydata/Kandydatkę zasad w zakresie kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki i kształtowania kompetencji kluczowych w procesie edukacji oraz ustalenia potrzeb szkoleniowych grupy.

– załącznik nr 9 – Oświadczenie o wkładzie własnym

Cel oświadczenia.

Wkład własny o którym mowa, absolutnie nie skutkuje wkładem pieniężnym/finansowym przez danego Uczestnika. Uczestnik Projektu nie ponosi żadnych kosztów udziału w projekcie. Wkład własny ma na celu tylko i wyłącznie przedstawienie/udokumentowanie kosztu udziału w szkoleniu (tzn. ile kosztuje Uczestnika Projektu czas pracy będącego na szkoleniu) Ministerstwu Edukacji Narodowej.

 

Jesteś zainteresowany?

Zarejestruj się!

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz do pobrania dokumentów. Dokumenty otrzymasz również w mailu zwrotnym

Po wypełnieniu dokumentów odeślij skan na adres projekty@cognitus,pl

Weryfikacja dokumentów może potrwać do 14 dni, w zależności od liczby zgłoszeń.

 

Pobierz dokumenty

Regulamin projektu

Umowa uczestnictwa wraz z załącznikami

Dokument „Oświadczenie o przystąpieniu do wspomagania” dyrektor podpisuje na etapie rozpoczęcia wspomagania po zakończeniu szkoleń.
W momencie rekrutacji prosimy o zapoznanie dyrektora z tym dokumentem. Podpis na dokumencie będzie konieczny w momencie rozpoczęcia procesu wspomagania.

Oswiadczenie o przystąpieniu do wspomagania

Oświadczenie o wkładzie własnym

Cel oświadczenia.

Oświadczenie o wkładzie własnym. Wkład własny o którym mowa, absolutnie nie skutkuje wkładem pieniężnym/finansowym przez danego Uczestnika. Uczestnik Projektu nie ponosi żadnych kosztów udziału w projekcie. Wkład własny ma na celu tylko i wyłącznie przedstawienie/udokumentowanie kosztu udziału w szkoleniu (tzn. ile kosztuje Uczestnika Projektu czas pracy będącego na szkoleniu) Ministerstwu Edukacji Narodowej.

 


Formularz rejestracyjny

  (*) oznacza pola, które muszą zostać wypełnione.

  Nazwa Akademii (*)
  Data Akademii (*)

  Dane uczestnika:

  Dane obowiązkowe (*)

  Imię i nazwisko (*)

  Adres do korespondencji (*)

  Telefon (*)

  Adres email (*)

  Dane uzupełniające

  Rodzaj placówki współpracującej

  Dane placówki do przeprowadzenia wspomagania:

  Nazwa instytucji

  Adres:

  REGON:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu i badania jakości po projekcie, oraz innych celów zgodnie z polityką prywatności. Wypełnienie obowiązku informacyjnego znajduje się na stronie Obowiązek informacyjny.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowych szkoleniach, projektach oraz wydarzeniach

  Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, w przypadku wzięcia udziału w projekcie, utrwalonego podczas projektu, zgodnie z zapisami Zgody na publikację wizerunku.