Prace plastyczne rozwijające wyobraźnię

  „ Twórczość dziecka ma swoistą wartość,  która może stanowić żyzne podłoże dla nauczania i wychowania".

                                                                                                               Celestyn Freinet

WARSZTAT ROZWIJAJĄCY TWÓRCZĄ AKTYWNOŚĆ PLASTYCZNĄ DZIECKA , JEGO ZDOLNOŚCI I ZAINTERESOWANIA

ZAPISZ SIĘ

Twórczość plastyczna odgrywa istotną rolę w rozwoju dziecka i jest jedną z ważniejszych form działalności w wieku przedszkolnym. Działalność plastyczną poza funkcją zabawową pełni między innymi funkcje poznawczą i wychowawczą obejmującą całą osobowość dziecka.

Warsztat „Prace plastyczne rozwijające wyobraźnie” jest wyrazem zainteresowania i troski o dziecko oraz o rozwój jego zdolności. Dzięki zajęciom plastycznym kształtuje on swoją osobowość i zwiększa szansę powodzenia w szkole i w życiu. Uniwersalnym sposobem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka, w tym osobowość twórczą, są zajęcia plastyczne. Działania plastyczne umożliwiają dziecku ujawnienie własnych myśli i uczuć. Są dla niego twórczą, dynamiczną aktywnością.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE  WARSZTATU

 • Działa zaprezentowane na szkoleniu kierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Wszelkie zaprezentowane działania podczas warsztatu mają na celu rozwijanie aktywności poznawczej dziecka przez organizowanie warunków do prowadzenia działań plastycznych, rozwijania zainteresowań poznawczych, do czerpania radości w odkrywaniu nowego.
 • Pokażemy, jak organizować i prowadzić działania plastyczne, aby były ciekawe, pobudzały dziecko do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do działania. Umożliwia TO każdemu dziecku poszerzyć i pogłębić wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami, przy wykorzystaniu różnorodnych środków, form i metod pracy.

CEL GŁÓWNY WARSZTATU

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.

CELE

 • kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej
 • stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnym materiałem i narzędziami
 • wyrażanie swojej wiedzy, przeżyć i doświadczeń za pomocą plastycznych środków wyrazu
 • kształtowanie twórczej postawy, kreatywności
 • aktywizowanie procesów poznawczych
 • kształtowanie zainteresowania wytworami artystycznymi- dziełami sztuki poprzez obcowanie z malarstwem architekturą, fotografią
 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole
 • odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności
 • rozwijanie dyspozycji psychicznych – samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów, własnego potencjału pozytywnych wartości
 • uwrażliwianie na piękno różnorodnych zjawisk- przyrodniczych, społecznych