Realizacja zaleceń PPP dla uczniów z Zespołem Aspergera, nadpobudliwością czy dysleksją – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 18 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 16 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 14 grudnia 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena 199 zł

  Odbiorcy: Szkolenie dla nauczycieli dydaktycznych i wspomagających, pedagogów i terapeutów pracujących z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, opinią z PPP.

  Opis: Uczestnik zostaje zaopatrzony w wskazówki do pracy z uczniem ZA, nadpobudliwym, z dysleksją w oparciu o zalecenia z PPP. Podane będą sposoby na opracowanie materiałów do pracy z uczniem ZA, dyslektycznym, nadpobudliwym.

  Program szkolenia:

  1.  Charakterystyka funkcjonowania: ZA,  nadpobudliwościądysleksją.
  2.  Interpretacja opinii, orzeczenia wydawanego przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne dla uczniów z ZAdysleksjąnadpobudliwością.
  3.  Przygotowywanie dostosowań w oparciu o zalecenia z PPP z przedmiotów.
  4.  Dobór odpowiednich metod i form pracy z uczniem z ZAnadpobudliwościądysleksją.
  5. Przygotowywanie materiałów do pracy z uczniami zgodnie z zaleceniami z PPP.
  6. Opracowywanie dokumentacji związanej z zajęciami rewalidacyjnymi, specjalistycznymi.

  Korzyści:  W czasie spotkania można pozyskać wiedzę na temat:

  • interpretowania zaleceń wynikających z opinii lub orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
  • dostosowań dla uczniów z ZA, nadpobudliwością, dysleksją.
  • metod i form pracy ułatwiających realizację materiału, pracując z uczniami z ZA, dysleksją, nadpobudliwością.
  • przygotowywania materiałów do pracy na lekcji, opracowania kart pracy, kartkówek, sprawdzianów.
  • opracowania dokumentacji związanej z zaleceniami z PPP (programy zajęć rewalidacyjnych, specjalistycznych np. TUS).
  • motywowania do nauki.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/