Psychologia różnic indywidualnych w zastosowaniu. Jak wspierać rozwój temperamentu ucznia? – szkolenie on – line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰 cena – 159 zł

Opis szkolenia:

 • Klasa, grupa przedszkolna, grupa warsztatowa jest zbiorem ludzi. Czy stanie się ona grupą zadaniową, współpracującą ze sobą w osiąganiu celów, czy też pozostanie zespołem jednostek i grupek walczących i rywalizujących ze sobą, realizujących własne cele?
 • Jak wspierać procesy sprzyjające budowaniu więzi społecznych w grupie, aby stała się bezpiecznym miejscem zdobywania i doskonalenia umiejętności społecznych i właściwości przydatnych we współżyciu z ludźmi, takich jak: otwartość, szczerość, poczucie humoru, życzliwość, współpraca?
 • Szkolenie jest dla osób pracujących z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach pomocy społecznej, ośrodkach edukacji, ośrodkach kultury, ośrodkach rehabilitacji, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej oraz wszystkich zainteresowanych.
 • Celem szkolenia jest zapoczątkowanie procesu zmiany w zachowaniach poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim wykonanie ćwiczeń diagnostycznych oraz ćwiczeń wdrożeniowych.

Opis szkolenia:

 • Temperament to cechy względnie stałe, pierwotnie biologicznie uwarunkowane. Środowisko wspierające sprzyja prawidłowemu rozwojowi osobowości, jednak wysokie wymagania nieadekwatne do możliwości określonego temperamentu ucznia, mogą być przyczyną zaburzeń zachowania.
 • Jak wspierać rozwój temperamentu ucznia, aby w pełni rozwinąć potencjał młodego człowieka? Jak zauważyć ograniczenia nie hamując przy tym naturalnych uzdolnień ucznia?
 • Szkolenie przygotowane jest dla osób pracujących z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach pomocy społecznej, ośrodkach edukacji, ośrodkach kultury, ośrodkach rehabilitacji, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej oraz wszystkich zainteresowanych.
 • Celem szkolenia jest zapoczątkowanie procesu zmiany w zachowaniach poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim wykonanie ćwiczeń diagnostycznych oraz ćwiczeń wdrożeniowych.

Program szkolenia:

 • Przykłady zachowań wyrażających cechy temperamentu w koncepcji Thomasa i Chess.
 • Regulacyjna teoria temperamentu wg Jana Strelaua.
 • Inteligencja i uzdolnienia. Oznaki, które świadczą o tym, że uczeń jest wybitnie uzdolniony.
 • Temperament jako moderator zjawisk związanych ze stresem.
 • Cecha temperamentalna poszukiwania doznań, formy zaspokojenia potrzeb emocji, nowości zmiany.
 • Różnice osobowościowe w procesie komunikacji oraz w procesie odbierania informacji.

Co zyskuje każdy uczestnik szkolenia?

 • Poszerzenie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć stosowanych do opisu różnic indywidualnych oraz klasyczne i współczesne koncepcje opisujące i wyjaśniające różnice w podstawowych sferach funkcjonowania, uwzględnianych w podejściu różnicowym (zdolności, osobowość, w tym temperament).
 • Poprawa umiejętności rozpoznawania temperamentu oraz uzdolnień u uczniów.
 • Poprawa umiejętności rozwiązywania problemów psychospołecznych w oparciu o wiedzę naukową z dziedziny różnic indywidualnych.
 • Poprawa umiejętności diagnozowania i wyjaśniania funkcji osobowości dla ważnych rodzajów zachowań jednostki.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca:  Sylwia Putra - studentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS na kierunku Psychologia oraz uczennica Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET. Ponad 300 godzin na sali szkoleniowej z dziećmi w wieku 5-12 lat. Podczas warsztatów edukacyjnych w szkołach podstawowych i przedszkolach zostały zastosowane techniki oraz narzędzia, które zostaną przedstawione na szkoleniu. Szkolenia prowadzi wg. Modelu Efektywnego Treningu – Model SET®, który koncentruje się na trzech kluczowych elementach: Safety – Bezpieczeństwie, Experience – Doświadczaniu, Training – Treningu w praktyce (wdrożeniu).