Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny (IPET) – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena – 169 zł

Odbiorcy: Szkolenie skierowane do dyrektorów, nauczycieli przedmiotów, wychowawców, terapeutów, pedagogów specjalnych, nauczycieli wspomagających, którzy pracują z uczniem orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Cel szkolenia: Pozyskanie wiedzy niezbędnej do przygotowania dokumentacji dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Program szkolenia:

  1. Przepisy prawa oświatowego – Pomoc Psychologiczno -Pedagogiczna.
  2. Analiza dokumentacji ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: powołanie zespołu specjalistów, diagnoza ucznia.
  3. Dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb ucznia
  4. Przygotowanie IPET-u, WOFU: charakterystyka indywidualnego przypadku: Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia, Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny Ucznia oraz program rewalidacji (edukacyjno- terapeutyczny): przykładowe programy- warsztat praktyczny.

Korzyści:  Zdobyte informacje ułatwią tworzenie dokumentacji dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: IPETU oraz WOFU.

Materiały szkoleniowe: Uczestnik otrzyma wzory dokumentów, które wchodzą w skład procedury pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wzór IPET, wzór WOFU.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/