Edukacja uczniów z niepełnosprawnością i sprzężeniem- szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 10 października 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 20 listopada 2023 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena 199 zł

  Odbiorcy: Nauczyciele szkół integracyjnych, w tym osoby rozpoczynające pracę; pedagodzy; psycholodzy, terapeuci autyzmu, terapeuci zajęciowi.

  Opis: Przekazanie podstaw teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną w celu lepszego wspierania potencjału rozwojowego dziecka, ucznia lub wychowanka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym, zakresie opieki i wsparcia w szkole.

  Program szkolenia:

  1. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – charakterystyka wybranych grup:
   • Z zaburzeniami rozwoju (specyficzne trudności w uczeniu się typu dysleksja, dysgrafia, zaburzenia w zachowaniu i emocji, choroby przewlekłe),
   • Z deficytami rozwoju (różnego rodzaju niepełnosprawności intelektualne i fizyczne),
   • Z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera.
  2. Wspieranie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną w przedszkolu, szkole lub placówce:
   • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia,
   • Zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
   • Organizacja zajęć rewalidacyjnych, specjalistycznych,
   • Indywidualizacja kształcenia w szkole (dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia),
   • Rola rodzica w funkcjonowaniu ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną,
   • Wybrane metody pracy z uczniem z niepełnosprawnością sprzężoną.
  3. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.
  4. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.
  5. Formy pomocypsychologiczno-pedagogicznej.
  6. Najważniejsze akty prawne.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Justyna Maciejewska – więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/