Regulamin platformy szkoleniowej Cognitus

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania z platformy szkoleniowej „Cognitus”, działającej pod adresem internetowym www.cognitus.pl (dalej: „Platforma”) oraz usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 3. Właścicielem Platformy jest Katarzyna Świątkowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Cognitus Katarzyna Świątkowska” (adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Dźwiękowa 16A, 02-857 Warszawa), wpisanej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającej NIP: 8641014193, numer REGON: 291108370 (dalej: „Usługodawca”).
 4. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pomocą:
  • poczty elektronicznej – pod adresem: szkolenia@cognitus.pl;
  • poczty tradycyjnej – pod adresem: ul. Dźwiękowa 16A, 02-857 Warszawa;
  • telefonu – pod numerem: +48 600 969 677.
 5. W ramach wykonywanej działalności, Usługodawca:
  • dostarcza Użytkownikom Usługę Konta;
  • dostarcza Kupującym Treści cyfrowe;
  • dostarcza Subskrybentom Newsletter;
 6. świadczy na rzecz Usługobiorców usługi w ramach Kursów.
 7. Dostępne na Platformie informacje o Treściach cyfrowych i Kursach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
 8. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.

§ 2.

Definicje

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Dzień roboczy - dzień niebędący sobotą, niedzielą lub innym dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;
 2. Klient – Użytkownik, Kupujący, Subskrybent lub Usługobiorca;
 3. Kodeks cywilny - termin zdefiniowany w § 1 ust. 6 Regulaminu;
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Konto - panel tworzony w systemie informatycznym Platformy, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z jej funkcjonalności;
 6. Kupujący - osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Usługodawcą Umowę o dostarczanie Treści cyfrowej lub podjęła działania zmierzające do ich zawarcia;
 7. Kurs – Kurs online lub Kurs stacjonarny;
 8. Kurs online – zajęcia obejmujące wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji szkolnej odbywane za pomocą środków porozumiewania się na odległość;
 9. Kurs stacjonarny – zajęcia obejmujące wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji szkolnej odbywane stacjonarnie;
 10. Licencja – termin zdefiniowany w § 7 ust. 1 Regulaminu;
 11. Newsletter – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, obejmująca informacje handlowe dotyczące bieżącej działalności Usługodawcy, w tym informacje o nowościach i promocjach dostępnych na Platformie;
 12. Niezgodność – rozumie się przez to niezgodność Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania (kryteria oceny zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania określa art. 43k ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta);
 13. Odbiorca – jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, na rzecz której Usługobiorca instytucjonalny zawarł Umowę o udział w Kursie online lub Umowę o udział w Kursie stacjonarnym;
 14. Polityka prywatności - dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów przez Usługodawcę;
 15. Prowadzący – współpracująca z Usługodawcą osoba fizyczna prowadząca Kurs;
 16. Przedmiot świadczenia cyfrowego – Usługa Konta, Treść cyfrowa lub Newsletter;
 17. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 18. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Usługodawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
 19. Regulamin - termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
 20. Subskrybent – osoba, która zawarła ze Usługodawcą Umowę o dostarczanie Newslettera lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 21. Treść cyfrowa - treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, którą może nabyć Kupujący, w szczególności nagranie audiowizualne oraz materiały edukacyjne w postaci dokumentów elektronicznych;
 22. Uczestnik – osoba fizyczna uczestnicząca w Kursie;
 23. Umowa – Umowa o dostarczanie Usługi Konta, Umowa o dostarczanie Treści cyfrowej, Umowa o dostarczanie Newslettera, Umowa o udział w Kursie online lub Umowa o udział w Kursie stacjonarnym;
 24. Umowa o dostarczanie Newslettera – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać Subskrybentowi Newsletter przez czas nieoznaczony, a Subskrybent zobowiązuje się dostarczyć Usługodawcy dane osobowe;
 25. Umowa o dostarczanie Treści cyfrowej - umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje dostarczyć Kupującemu Treść cyfrową, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić Usługodawcy cenę;
 26. Umowa o dostarczanie Usługi Konta – umowa o dostarczanie usługi cyfrowej w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się nieopłatnie dostarczać na rzecz Użytkownika Usługę Konta przez czas nieoznaczony, a Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć Usługodawcy dane osobowe;
 27. Umowa o udział w Kursie online – umowa o świadczenie usług w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest odpłatne świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usług polegających na przekazywaniu Uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji szkolnej podczas zajęć odbywanych za pomocą środków porozumiewania się na odległość;
 28. Umowa o udział w Kursie stacjonarnym – umowa o świadczenie usług w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest odpłatne świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usług polegających na przekazywaniu Uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji szkolnej podczas zajęć odbywanych stacjonarnie;
 29. Umowa powierzenia – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie której Usługobiorca instytucjonalny (działając jako administrator danych osobowych) powierza Usługodawcy (działającemu jako podmiot przetwarzający) przetwarzanie danych osobowych Uczestników;
 30. Usługa Konta – usługa cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, polegająca na utworzeniu i utrzymywaniu przez Usługodawcę Konta na rzecz Użytkownika;
 31. Usługobiorca – Usługobiorca indywidualny lub Usługobiorca instytucjonalny;
 32. Usługobiorca indywidualny – osoba fizyczna, która zawarła która zawarła z Usługodawcą Umowę o udział w Kursie online lub Umowę o udział w Kursie stacjonarnym lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 33. Usługobiorca instytucjonalny – osoba prawna (w tym jednostka samorządu terytorialnego) lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawarła z Usługodawcą Umowę o udział w Kursie online lub Umowę o udział w Kursie stacjonarnym lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 34. Usługodawca - termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;
 35. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 36. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
 37. Użytkownik – osoba, która zawarła z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi Konta lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 38. Wizerunek – wizerunek Uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych utrwalony przez Usługodawcę podczas Kursu;
 39. Zamówienie – oświadczenie Kupującego skierowane do Usługodawcy, określające liczbę i rodzaj Treści cyfrowych, które chce nabyć Kupujący;
 40. Zaświadczenie – wystawiony przez Usługodawcę dokument potwierdzający odbycie danego Kursu przez Uczestnika;
 41. Zgoda – zgoda na wykorzystanie Wizerunku przez Usługodawcę w zakresie wskazanym w § 12 Regulaminu.

§ 3.

Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów z usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Platformy, niezbędne jest łącznie:
  • połączenie z siecią Internet;
  • posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  • korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. W ramach Platformy zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Usługodawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 4. Usługodawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4.

Ogólne zasady świadczenia usług

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
 2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.
 3. Klient korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę zobowiązany jest podawać wyłącznie dane (w tym dane osobowe) zgodne ze stanem rzeczywistym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych.
 4. W przypadku, gdy czynności na Platformie (w szczególności zawarcia Umowy) dokonuje osoba fizyczna działająca w imieniu Klienta niebędącego osobą fizyczną, dokonanie takiej czynności jest równoznaczne ze złożeniem przez osobę fizyczną dokonującą takiej czynności oświadczenia, że jest ona uprawniona do reprezentowania Klienta. Usługodawca jest uprawniony do żądania od takiej osoby fizycznej przedłożenia dowodu posiadania przez nią uprawnień do reprezentowania Klienta, w szczególności dokumentu pełnomocnictwa lub wyciągu z właściwego rejestru. W przypadku dokonania czynności w imieniu Klienta pomimo braku uprawnień do jego reprezentowania, osoba fizyczna dokonująca tej czynności ponosi odpowiedzialność przewidzianą w przepisach Kodeksu cywilnego.
 5. Ceny Treści cyfrowych oraz Kursów są wrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie obowiązkowe składniki ceny, w tym należny podatek VAT).
 6. Kupujący może nabywać Treści cyfrowe zarówno po utworzeniu Konta, jak i bez jego tworzenia, chyba że dostarczenie danej Treści cyfrowej może nastąpić wyłącznie poprzez udostępnienie jej za pomocą Konta. W przypadku utworzenia Konta, Kupujący powinien zalogować się na nie przed rozpoczęciem zakupów.
 7. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje, o których mowa w Regulaminie, mogą być przekazywane za pomocą poczty elektronicznej, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

§ 5.

Umowa o dostarczanie Usługi Konta

 1. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:
  • wejść na stronę internetową Platformy, a następnie kliknąć w zakładkę „My Account”,
  • w wyświetlającym się formularzu wpisać adres poczty elektronicznej
  • obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  • kliknąć opcję „Zarejestruj się”.
 2. Kliknięcie opcji „Zarejestruj się” jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika Umowy o dostarczanie Usługi Konta.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta niezwłocznie pod kliknięciu opcji „Zarejestruj się”. Równocześnie, pod adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika wysyłana jest wiadomość zawierająca hasło służące do logowania się na Konto.
 4. Po utworzeniu Konta, Użytkownik może uzupełnić zapisane na nim dane o:
  • imię i nazwisko;
  • adres rozliczeniowy;
  • adres do wysyłki.
 5. Za pomocą Konta, Użytkownik może w szczególności:
  • przechowywać swoje dane osobowe;
  • składać Zamówienia oraz przeglądać złożone Zamówienia;
  • pobierać zakupione Treści cyfrowe udostępnione za pomocą Konta.
 6. Usługodawca informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zachowanie zgodności Usługi Konta z Umową o dostarczanie Usługi Konta nie wymaga instalowania przez Użytkownika jej aktualizacji.
 7. W przypadku braku udzielenia Użytkownikowi dostępu do Konta niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Użytkownik wzywa Usługodawcę do niezwłocznego udzielenia dostępu do Konta. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. W przypadku, gdy Usługodawca nie udzieli Użytkownikowi dostępu do Konta niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta.
 8. Niezależnie od postanowień ust. 7 powyżej, w przypadku braku udzielenia Użytkownikowi dostępu do Konta, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta bez wzywania Usługodawcy do udzielenia dostępu do Konta, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z przypadków wskazanych w art. 43j ust. 5 Ustawy o prawach konsumenta.
 9. Niezależnie od postanowień ust. 7-8 powyżej, Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto, na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Usługi Konta bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.
 10. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Usługi Konta albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, następuje poprzez złożenie Usługodawcy przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Konta albo o jej wypowiedzeniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. Usługodawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 11. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Konta w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu lub dobrymi obyczajami, a także dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni, poprzez złożenie Użytkownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej. Po upływie okresu wypowiedzenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Konto jest trwale usuwane. W czasie trwania okresu wypowiedzenia, Usługodawca może zablokować Użytkownikowi dostęp do Konta, jeżeli jest to niezbędne w celu zapobieżenia popełnianiu dalszy naruszeń przez Użytkownika.
 12. Zablokowanie lub usunięcie Konta (niezależnie od podstawy jego zablokowania lub usunięcia), nie wpływa na wykonanie Umów o dostarczanie Treści cyfrowej, Umów o dostarczanie Newslettera, Umów o udział w Kursie online oraz Umów o udział w Kursie stacjonarnym zawartych przez Użytkownika przed zablokowaniem lub usunięciem Konta.

§ 6.

Umowa o dostarczanie Treści cyfrowej

 1. W celu zawarcia Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
  • wejść na stronę internetową Platformy;
  • wejść w zakładkę wybranej Treści cyfrowej i kliknąć opcję „Dodaj do koszyka”;
  • wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć opcję „Przejdź do kasy”;
  • w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
   • imię i nazwisko;
   • adres poczty elektronicznej;
   • numer telefonu;
   • adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);
   • opcjonalnie - firma i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta);
   • sposób płatności;
  • obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  • obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na dostarczenie przez Usługodawcę Treści cyfrowej przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej;
  • kliknąć opcję „Kupuję i płacę”, a następnie dokonać zapłaty za Treść cyfrową zgodnie z wybranym sposobem płatności.
 2. Zapłaty ceny za Treść cyfrową Kupujący może dokonać:
  • przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy;
  • przelewem przy wykorzystaniu systemu płatności Przelewy24.
 3. Dokonanie przez Kupującego zapłaty za Treść cyfrową jest równoznaczne z zawarciem przez niego Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej.
 4. Usługodawca dostarcza Kupującemu Treść cyfrową:
  • za pomocą poczty elektronicznej pod adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego albo
  • poprzez udostępnienie Kupującemu Treści cyfrowej za pomocą Konta, z którego może on pobrać Treść cyfrową na swoje urządzenie.
 5. Usługodawca dostarcza Kupującemu Treść cyfrową niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej.
 6. Usługodawca informuje, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Treść cyfrowa nie podlega aktualizacji.
 7. W przypadku braku dostarczenia Treści cyfrowej w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej, Kupujący wzywa Usługodawcę do jego dostarczenia. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. Jeżeli Usługodawca nie dostarczy Treści cyfrowej niezwłocznie po otrzymaniu wezwania albo w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym z Kupującym terminie, Kupujący może odstąpić od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej.
 8. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej wymaga złożenia Usługodawcy przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 9. Usługodawca jest zobowiązany dokonać zwrotu ceny Treści cyfrowej zapłaconej przez Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Postanowienia ust. 7-9 powyżej nie dotyczą Kupujących niebędących Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.

§ 7.

Licencja

 1. Z chwilą dokonania przez Kupującego zapłaty za Treść cyfrową, Usługodawca udziela Kupującemu licencji niewyłącznej na korzystanie z tego Treści cyfrowej na warunkach określonych w Regulaminie (dalej: „Licencja”).
 2. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony.
 3. Licencja uprawnia Kupującego do korzystania z Treści cyfrowej wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
  • zapisanie w pamięci urządzeń elektronicznych należących do Kupującego;
  • odtwarzanie i przeglądanie Treści cyfrowej;
  • zwielokrotnianie Treści cyfrowej, jednak wyłącznie w zakresie uzasadnionym osobistymi potrzebami Kupującego.
 4. Kupujący może wykorzystywać wiedzę i wskazówki zawarte w Towarze cyfrowym w życiu prywatnym i zawodowym oraz na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Licencja nie upoważnia jednak Kupującego do udostępniania Treści cyfrowej jakimkolwiek innym osobom, z wyłączeniem przypadków udostępniania Treści cyfrowej na podstawie przepisów oddziału 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych o dozwolonym użytku chronionych utworów. Udostępnianie Treści cyfrowej innym osobom poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów wymaga uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy.
 5. Licencja nie uprawnia Kupującego do udzielania dalszych licencji.
 6. Korzystanie przez Kupującego z Treści cyfrowej z naruszeniem warunków Licencji stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Usługodawcy, uprawniające go (w zależności od charakteru naruszenia) do wystąpienia wobec Kupującego z roszczeniami na drodze postępowania sądowego.

§ 8.

Umowa o dostarczanie Newslettera

 1. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Newslettera, Subskrybent powinien podać Usługodawcy w tym celu adres poczty elektronicznej oraz złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera, zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień.
 2. Dokonanie czynności wskazanych w ust. 1 powyżej może nastąpić w jakikolwiek sposób, w szczególności poprzez wypełnienie przez Subskrybenta elektronicznego formularza udostępnionego na Platformie.
 3. Dokonanie czynności wskazanych w ust. 1 jest równoznaczne z zawarciem przez Subskrybenta Umowy o dostarczanie Newslettera.
 4. Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 5. Usługodawca informuje, a Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że:
  • Newsletter nie podlega aktualizacji;
  • częstotliwość oraz terminy dostarczania Newsletterów nie są z góry określone i zależą od aktualnej sytuacji Usługodawcy.
 6. Dostarczanie Newslettera następuje za pomocą poczty elektronicznej, pod adres poczty elektronicznej podany przez Subskrybenta.
 7. Subskrybent może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto, na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Subskrybent będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o dostarczanie Newslettera bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.
 8. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newslettera albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, wymaga złożenia Usługodawcy przez Subskrybenta stosownego oświadczenia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać złożone poprzez:
  • kliknięcie przez Subskrybenta w link umożliwiający rezygnację z otrzymywana Newslettera, który przesyłany jest wraz z każdym Newsletterem;
  • wysłanie Usługodawcy przez Subskrybenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera albo o jej wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej.
 9. Usługodawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera Subskrybentowi niezwłocznie po dokonaniu przez Subskrybenta jednej z czynności wskazanych w ust. 8 powyżej.

§ 9.

Reklamacje dotyczące Przedmiotu świadczenia cyfrowego

 1. Postanowienia niniejszego § 9 dotyczą wyłącznie:
  • Klientów będących:
   • Użytkownikami, Kupującymi lub Subskrybentami, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu dotyczy tylko jednej z tych osób, oraz
   • Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta;
  • Umów o dostarczanie Usługi Konta, Umów o dostarczanie Treści cyfrowej oraz Umów o dostarczanie Newslettera, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu dotyczy tylko jednej z tych Umów;
  • Niezgodności Usługi Konta z Umową o dostarczanie Usługi Konta, Niezgodności Treści cyfrowej z Umową o dostarczanie Treści cyfrowej oraz Niezgodności Newslettera z Umową o dostarczanie Newslettera.
 2. Dostarczany Klientowi przez Usługodawcę Przedmiot świadczenia cyfrowego musi być zgodny z Umową dotyczącą jego dostarczania:
  • w chwili jego dostarczenia – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
  • przez cały okres dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest w sposób ciągły.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialności za Niezgodność:
  • istniejącą w chwili dostarczenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili - w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
  • ujawnioną w okresie dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego - w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest w sposób ciągły.
 4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Klient może złożyć reklamację zawierającą żądanie doprowadzenia Przedmiotu świadczenie cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania.
 5. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 6. Reklamacja powinna zawierać:
  • imię i nazwisko Klienta;
  • adres poczty elektronicznej;
  • opis ujawnionej Niezgodności;
  • żądanie doprowadzenia Przedmiotu świadczenie cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania.
 7. Usługodawca może odmówić doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Usługodawcę nadmiernych kosztów.
 8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację, w której:
  • uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  • odmawia doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyżej;
  • odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.
 9. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 10. W przypadku uznania reklamacji, Usługodawca na własny koszt doprowadza Przedmiot świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając charakter Przedmiotu świadczenia cyfrowego oraz cel, w jakim jest on wykorzystywany. Planowany termin doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania Usługodawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację.
 11. W przypadku ujawnienia Niezgodności, z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej, Klient może złożyć Usługodawcy oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, gdy:
  • doprowadzenie do zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  • Usługodawca nie doprowadził Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania zgodnie z ust. 10 powyżej;
  • Niezgodność występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Przedmiot świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  • Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy dotyczącej dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego bez uprzedniego żądania od Usługodawcy doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
  • z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Usługodawca nie doprowadzi Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 12. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 13. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy powinno zawierać:
  • imię i nazwisko Klienta;
  • adres poczty elektronicznej;
  • datę dostarczenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego;
  • opis ujawnionej Niezgodności;
  • wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 11 powyżej;
  • oświadczenie o obniżeniu ceny, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny, albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 14. Klient nie może złożyć Usługodawcy oświadczenia o obniżeniu ceny w przypadku, gdy Niezgodność dotyczy Usługi Konta lub Newslettera.
 15. Usługodawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa była niezgodna z Umową o dostarczanie Treści cyfrowej nawet jeżeli Kupujący korzystał z tej Treści cyfrowej przed odstąpieniem od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej.
 16. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej, w jakiej wartość Treści cyfrowej niezgodnej z Umową o dostarczanie Treści cyfrowej pozostaje do wartości Treści cyfrowej zgodnej z Umową o dostarczanie Treści cyfrowej.
 17. Usługodawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej.
 18. Kupujący nie może odstąpić od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej, jeżeli Niezgodność jest nieistotna.
 19. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Usługodawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Konta.
 20. W przypadku odstąpienia przez Subskrybenta od Umowy o dostarczanie Newslettera, Usługodawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera.
 21. Na podstawie art. 34 ust. 1a Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy dotyczącej dostarczania Przedmiotu świadczenia cyfrowego, Klient jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z tego Przedmiotu świadczenia cyfrowego i udostępniania go osobom trzecim.

§ 10.

Umowa o udział w Kursie online

 1. W celu zawarcia Umowy o udział w Kursie online, Usługobiorca powinien wykonać następujące czynności:
  • wejść na stronę internetową Platformy;
  • wejść w zakładkę wybranego Kursu online i kliknąć opcję „Zapisz się”;
  • w wyświetlającym się formularzu wpisać następujące dane:
   • imię i nazwisko;
   • adres poczty elektronicznej;
   • adres od korespondencji (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);
   • numer telefonu;
   • datę urodzenia;
   • miejsce urodzenia;
   • firmę, NIP i adres prowadzenia działalności gospodarczej (jeżeli Usługobiorca jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta);
   • w przypadku Usługobiorcy instytucjonalnego dodatkowo:
    • nazwę Usługobiorcy instytucjonalnego;
    • nazwę Odbiorcy (jeżeli Umowa o udział w Kursie online zawierana jest na rzecz Odbiorcy);
  • obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  • obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia usług przez Usługodawcę przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o udział w Kursie online (prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym pkt 5, przysługuje wyłącznie Usługobiorcom będącym Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta);
  • opcjonalnie - zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera;
  • kliknąć opcję „Wyślij”.
 2. Kliknięcie opcji „Wyślij” jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Usługobiorcę oferty zawarcia Umowy o udział w Kursie online.
 3. Po otrzymaniu oferty wskazanej w ust. 1 powyżej, Usługodawca wysyła Usługobiorcy za pomocą poczty elektronicznej informacje organizacyjne dotyczące Kursu online oraz dane niezbędne do zapłaty ceny za Kurs online.
 4. Zapłata ceny za Kurs online następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę w wiadomości, o której mowa w ust. 3 powyżej. Za dzień zapłaty ceny uznaje się dzień zaksięgowania ceny za Kurs online na rachunku bankowym Usługodawcy.
 5. Z chwilą zaksięgowania ceny za Kurs online na rachunku bankowym Usługodawcy, pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą dochodzi do zawarcia Umowy o udział w Kursie online.
 6. Usługodawca i Usługobiorca mogą postanowić, że do zawarcia Umowy o udział w Kursie online wystarczy zapłata uzgodnionej zaliczki przed rozpoczęciem Kursu online, a pozostała część ceny zostanie zapłacona przez Usługobiorcę po zakończeniu Kursu online. W takim przypadku, za dzień zawarcia Umowy o udział w Kursie online uznaje się dzień zaksięgowania zaliczki na rachunku bankowym Usługodawcy.
 7. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że przed zawarciem Umowy o udział w Kursie online, Usługodawca nie jest zobowiązany do dokonania rezerwacji miejsc na danym Kursie online dla wskazanej przez Usługobiorcę liczby Uczestników. W przypadku, gdy Umowa o udział w Kursie online zostanie zawarta w chwili, w której liczba dostępnych miejsc na dany Kurs online będzie mniejsza, niż wskazana przez Usługobiorcę liczba Uczestników, Usługodawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy o udział w Kursie online w terminie 5 (pięciu) dni od dnia zawarcia Umowy o udział w Kursie online. W przypadku dokonania odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Usługodawca zwraca Usługobiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności.
 8. Nie później, niż na 7 (siedem) dni przed dniem przeprowadzenia Kursu online, Usługobiorca może odstąpić od Umowy o udział w Kursie online. W przypadku dokonania odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Usługodawca zwraca Usługobiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności.
 9. Nie później, niż na 2 (dwa) dni przed dniem przeprowadzenia Kursu online, Usługobiorca może zaproponować Usługodawcy przeprowadzenie innego Kursu online w innym terminie. W przypadku przyjęcia przez Usługodawcę propozycji wskazanej w zdaniu poprzedzającym, Umowa o udział w Kursie online ulega zmianie zgodnie z treścią propozycji. Jeżeli cena wybranego Kursu online jest wyższa, niż cena Kursu online wybranego pierwotnie, warunkiem zmiany Umowy o udział w Kursie online jest dopłata przez Usługobiorcę różnicy między tymi cenami.
 10. Postanowienia ust. 9 powyżej stosuje się odpowiednio także do Usługobiorcy indywidualnego, który nie wziął udziału w Kursie online jako Uczestnik pomimo uprzedniej zapłaty ceny.
 11. Niezależnie od postanowień ust. 8-9 powyżej, Usługobiorca będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o udział w Kursie online zgodnie z zasadami określonymi w § 15 Regulaminu.
 12. W przypadku, gdy przeprowadzenie Kursu online w ustalonym terminie jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy (w szczególności na skutek działania siły wyższej albo osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności), Usługodawca jest uprawniony do:
  • zaoferowania Usługobiorcy przeprowadzenia Kursu online w innym terminie;
  • zaoferowania Usługobiorcy przeprowadzenia innego Kursu online
  • odwołania Kursu online.
 13. W przypadku zaakceptowania przez Usługobiorcę oferty wskazanej w ust. 12 pkt 1 lub 2 powyżej, Usługodawca przeprowadza Kurs online zgodne z przedstawioną przez siebie ofertą. Akceptacja oferty Usługodawcy przez Usługobiorcę jest równoznaczna ze zmianą pierwotnej Umowy o udział w Kursie online zgodnie z zaakceptowaną ofertą.
 14. W przypadku odwołania Kursu online lub braku zaakceptowania przez Usługobiorcę oferty Usługodawcy wskazanej w ust. 12 pkt 1 lub 2 powyżej, Usługodawca niezwłocznie zwraca Usługobiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności.
 15. Kurs online przeprowadzany jest za pomocą platformy Zoom. Usługodawca przesyła Uczestnikom za pomocą poczty elektronicznej link umożliwiający dostęp do Kursu online nie później, niż na 1 (jeden) dzień przed rozpoczęciem Kursu online.
 16. Uczestnik zobowiązany jest połączyć się z Kursem online punktualnie o zaplanowanej godzinie jego rozpoczęcia. Prowadzący nie ma obowiązku oczekiwania z rozpoczęciem Kursu stacjonarnego na spóźnionych Uczestników.
 17. Uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić sobie sprzęt umożliwiający udział w Kursie online oraz połączenie z siecią Internet. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wzięcia udziału w Kursie online przez Uczestnika z powodu braku odpowiedniego sprzętu lub połącznia z siecią Internet.
 18. W ramach Kursu online, Prowadzący może udostępnić Uczestnikom Treści cyfrowe, jeżeli udostępnienie takich Treści cyfrowych zostało uzgodnione w Umowie o udział w Kursie online. Do Treści cyfrowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, stosuje się odpowiednio postanowienia § 7 i § 9 Regulaminu.
 19. Uczestnik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań mogących zakłócić przebieg Kursu online, w szczególności:
  • nie utrudniać swoim zachowaniem pracy Prowadzącego, np. poprzez uporczywe przerywanie jego wypowiedzi lub wygłaszanie własnych komentarzy i opinii niezwiązanych z tematem Kursu online;
  • nie oddziaływać w jakikolwiek sposób na sprzęt elektroniczny Prowadzącego lub innych Uczestników w sposób mogący uniemożliwić lub utrudnić prowadzenie Kursu online;
  • nie naruszać dóbr osobistych Prowadzącego, innych Uczestników lub osób trzecich;
  • nie wykorzystywać udziału w Kursie online do promowania własnej działalności gospodarczej lub rekrutacji pracowników/współpracowników;
  • nie utrwalać w jakikolwiek sposób przebiegu Kursu online (w szczególności poprzez rejestrowanie obrazu i dźwięku) bez uzyskania uprzedniej zgody Organizatora;
  • nie korzystać z udostępnionych przez Prowadzącego Treści cyfrowych z naruszeniem warunków Licencji.
 20. W przypadku stwierdzenia podjęcia przez Uczestnika choćby jednego z działań wskazanych w ust. 19 powyżej, Prowadzący może wykluczyć Uczestnika z Kursu online.
 21. Po zakończeniu Kursu online, Usługodawca wydaje obecnym na nim Uczestnikom Zaświadczenia w postaci elektronicznej.

§ 11.

Umowa o udział w Kursie stacjonarnym

 1. Do Umowy o udział w Kursie stacjonarnym stosuje się odpowiednio postanowienia § 10 Regulaminu dotyczące Umowy o udział w Kursie online, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu § 11.
 2. Kurs stacjonarny odbywa się w miejscu uzgodnionym przez Usługodawcę i Usługobiorcę.
 3. W ramach Kursu stacjonarnego, Prowadzący może udostępnić Uczestnikom materiały edukacyjne w postaci papierowej, do których stosuje się odpowiednio postanowienia § 7 Regulaminu dotyczące Treści cyfrowych.
 4. Po zakończeniu Kursu stacjonarnego, Usługodawca wydaje obecnym na nim Uczestnikom Zaświadczenia w postaci papierowej.

§ 12.

Zgoda

 1. Postanowienia niniejszego § 12 dotyczą wyłącznie Usługobiorcy indywidualnego, który osobiście uczestniczy w Kursie w charakterze Uczestnika.
 2. Usługobiorca nieodpłatnie udziela Usługodawcy Zgody na korzystanie z jego Wizerunku.
 3. Zgoda zostaje udzielona na czas nieoznaczony i upoważnia Usługodawcę do korzystania z Wizerunku na terytorium Polski oraz wszystkich pozostałych państw świata w celach informacyjnych i promocyjnych, na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości, dowolną techniką i w dowolnym formacie;
  • rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, za pomocą dowolnych środków przekazu, w szczególności poprzez:
   • publikację na Platformie,
   • publikację w mediach społecznościowych Usługodawcy (w tym w serwisach Facebook i Instagram).
 4. Zgoda upoważnia Usługodawcę do korzystania z Wizerunku w zestawieniu z imionami, nazwiskami, firmami, wizerunkami i głosami innych osób, a także opatrzenia ich tekstowym lub głosowym komentarzem dotyczącym przebiegu Kursu.
 5. Zgoda upoważnia Usługodawcę do odpłatnego lub nieodpłatnego udzielania dalszych zgód na korzystanie z Wizerunku wybranym przez siebie podmiotom trzecim.
 6. Usługodawca zobowiązuje się nie korzystać z Wizerunku w sposób mogący naruszyć dobra osobiste Usługobiorcy lub renomę prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 7. Usługobiorca może w każdym czasie cofnąć Zgodę poprzez złożenie Usługodawcy odpowiedniego oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej.

§ 13.

Umowa powierzenia

 1. W celu zapewnienia zgodności świadczonych usług z przepisami o ochronie danych osobowych, w momencie zawarcia Umowy o udział w Kursie online lub Umowy o udział w Kursie stacjonarnym na rzecz Uczestników innych niż Usługobiorca, pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą dochodzi do zawarcia Umowy powierzenia, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy o udział w Kursie online lub Umowy o udział w Kursie stacjonarnym rozwiązuje się lub wygasa wraz z rozwiązaniem lub wygaśnięciem Umowy o udział w Kursie online lub Umowy o udział w Kursie stacjonarnym.

§ 14.

Reklamacje dotyczące Kursów

 1. Usługobiorca może złożyć reklamację w przypadku, gdy Usługodawca świadczy usługi w ramach Kursów w sposób niezgodny z Regulaminem.
 2. Usługobiorca składający reklamację z powodów wskazanych w ust. 1 powyżej, powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:
  • imię i nazwisko Usługobiorcy;
  • adres poczty elektronicznej;
  • opis dostrzeżonych nieprawidłowości;
  • żądanie reklamacji.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi 14 (czternaście) dni od jej otrzymania przez Usługodawcę w prawidłowej i kompletnej formie otrzymania. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym oznacza uznanie reklamacji.
 4. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca udziela za pomocą poczty elektronicznej.

§ 15.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Postanowienia niniejszego § 15 dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.
 2. Na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Klient wykonuje poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przez Klienta w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Usługodawca informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje Klientowi:
  • w stosunku do Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej – na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta;
  • w stosunku do Umowy o udział w Kursie online oraz Umowy o udział w Kursie stacjonarnym, jeżeli zostały one w pełni wykonane – na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta.
 6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wpływają na uprawnienia przyznane Klientowi na podstawie innych postanowień Regulaminu.

§ 16.

Własność intelektualna Usługodawcy

 1. Wszystkie elementy składowe Platformy, w szczególności:
  • nazwa Platformy;
  • logo Platformy;
  • zdjęcia i opisy;
  • zasady działania strony internetowej Platformy, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych

podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.

 1. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Usługodawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

§ 17.

Przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Usługodawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://cognitus.pl/o-nas/polityka-prywatnosci/.

§ 18.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Postanowienia niniejszego § 18 dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
  • powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
  • Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Klient może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 19.

Zmiana Usługi Konta

 1. Usługodawca może dokonać zmiany Usługi Konta w przypadku:
  • konieczności dostosowania Usługi Konta do nowopowstających urządzeń lub oprogramowania używanych przez Użytkowników do korzystania z Usługi Konta;
  • podjęcia przez Usługodawcę decyzji o usprawnieniu Usługi Konta poprzez dodanie do niej nowych funkcjonalności lub modyfikacji dotychczasowych funkcjonalności;
  • prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Usługi Konta do aktualnego stanu prawnego.
 2. Zmiana Usługi Konta nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Użytkownika.
 3. Usługodawca informuje Użytkowników o dokonanej zmianie Usługi Konta poprzez umieszczenie na Koncie komunikatu informującego o zmianach. Niezależnie, informacja o dokonanej zmianie może być przesłana Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Jeżeli zmiana Usługi Konta będzie istotnie i negatywnie wpływała na dostęp Użytkownika do Usługi Konta, Usługodawca zobowiązany jest poinformować Użytkownika o:
  • właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz
  • prawie Użytkownika do wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 (trzydziestu) dnia dokonania zmiany.
 5. Informację, o której mowa w ust. 4 powyżej, Usługodawca przesyła Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej, nie później niż na 7 (siedem) dni przed dokonaniem zmiany.
 6. Wypowiedzenie przez Użytkownika Umowy o dostarczanie Usługi Konta na podstawie ust. 4 pkt 2 powyżej następuje poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o dostarczanie Usługi Konta. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. Usługodawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 20.

Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
  • zmiany przedmiotu działalności Usługodawcy;
  • rozpoczęcia dostarczania przez Usługodawcę nowych usług, modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;
  • dokonania technicznej modyfikacji Platformy wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
  • prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego.
 2. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Platformy. Niezależnie, zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikom i Subskrybentom pocztą elektroniczną.
 3. Do Umów o dostarczanie Treści cyfrowej, Umów o udział w Kursie online oraz Umów o udział w Kursie stacjonarnym zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
 4. Użytkownik lub Subskrybent, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta lub Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na zmianę Regulaminu.
 5. Wypowiedzenie Umowy o dostarczanie Usługi Konta lub Umowy o dostarczanie Newslettera następuje poprzez złożenie Usługodawcy przez Użytkownika lub Subskrybenta oświadczenia o wypowiedzeniu tej Umowy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 6. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Usługodawca usuwa Konto lub wstrzymuje dostarczanie Newslettera.

§ 21.

Postanowienia końcowe

Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 7 marca 2023 r.Załącznik nr 1 do Regulaminu – umowa powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(dalej: „Umowa powierzenia”)

zawarta pomiędzy:

Usługodawcą (dalej także: „Podmiot przetwarzający”),

a

Usługobiorcą (dalej także: „Administrator”),

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każde z osobna „Stroną”.

Preambuła

Zważywszy, że:

 • pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą została zawarta Umowa o udział w Kursie online lub Umowa o udział w Kursie stacjonarnym (dalej: „Umowa główna”);
 • przeprowadzenie Kursu online lub Kursu stacjonarnego wymaga przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Uczestników w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), co rodzi obowiązek spełnienia wymogów wskazanych w art. 28 RODO, w tym zawarcia umowy określonej w tym przepisie;

Strony postanowiły, co następuje:

§ 1.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”).
 2. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych powierzanych Podmiotowi przetwarzającemu na mocy Umowy powierzenia.
 3. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w § 2 Umowy powierzenia.
 4. Pisane wielką literą pojęcia stosowane w Umowie powierzenia mają znaczenie nadane im w OWW, Regulaminie lub RODO, chyba że szczególne postanowienie Umowy powierzenia stanowi inaczej.

§ 2.

Przedmiot, charakter, cel i czas przetwarzania danych

 1. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora oraz wyłącznie w celu wykonywania OWW. Za „udokumentowane polecenie” Strony uznają w szczególności zawarcie OWW.
 2. Kategorie danych osobowych będących przedmiotem powierzenia (dalej: „Powierzone dane osobowe”) oraz kategorie osób, których powierzone dane osobowe dotyczą, zostały wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy.
 3. Dane osobowe powierzane przez Administratora na podstawie Umowy powierzenia nie stanowią danych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 RODO, ani danych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, o których mowa w art. 10 RODO.
 4. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się przy wykorzystaniu systemów informatycznych (w sposób zautomatyzowany) oraz w formie papierowej (w sposób niezautomatyzowany).

§ 3.

Obowiązki, prawa i oświadczenia Podmiotu przetwarzającego

 1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych poprzez wdrożenie (jeszcze przed przystąpieniem do przetwarzania) oraz utrzymywanie, środków technicznych i organizacyjnych odpowiednich do charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania powierzonych danych, w tym środków wymaganych przez odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, by przetwarzanie powierzonych danych osobowych spełniało wymogi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych powierzonych na podstawie Umowy powierzenia zobowiązane były do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
 3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, w zakresie uzasadnionym przedmiotem Umowy powierzenia, w miarę możliwości, pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się przez niego z obowiązku odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania przez te osoby praw wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w rozdziale III Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Administratora o:
  • każdym naruszeniu ochrony powierzonych danych osobowych, przy czym przez „naruszenie ochrony powierzonych danych” należy rozumieć każde przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utracenie, zmodyfikowanie, nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony dostęp do powierzonych danych osobowych. Zawiadomienia, o którym mowa w niniejszym pkt 1 należy dokonać najpóźniej w ciągu 24 godzin od wykrycia naruszenia ochrony powierzonych danych;
  • każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie, do czasu otrzymania opinii Administratora. Zawiadomienia, o którym mowa w niniejszym pkt 2 należy dokonać najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania żądania;
  • każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego dochodzenia;
  • przeprowadzeniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub inny organ nadzorczy kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych i jej wynikach oraz o innych czynnościach organów władzy publicznej dotyczących tych danych.
 5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, w zakresie uzasadnionym przedmiotem Umowy powierzenia i dostępnymi mu informacjami, pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się przez niego z obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym z art. 32-36 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu i osobie, której dane te dotyczą, oceny skutków dla ochrony danych i związanych z tą oceną konsultacji z organem nadzorczym.
 6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się:
  • udostępniać Administratorowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania, wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do wykazania spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego;
  • umożliwić Administratorowi lub upoważnionemu przez niego audytorowi przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczyniać się do nich, na zasadach każdorazowo określonych przez Strony oraz z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.
 7. Audyt, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 powyżej może zostać przeprowadzony:
  • nie wcześniej niż 14 dni od dnia otrzymania przez Podmiot przetwarzający zapowiedzi jego przeprowadzenia, w terminie ustalonym przez Strony oraz
  • po zawarciu pomiędzy Podmiot przetwarzający a Administratorem lub upoważnionym przez niego audytorem umowy o zachowaniu poufności.
 8. Po zakończeniu audytu, Strony sporządzą protokół w 2 egzemplarzach, które podpiszą upoważnieni przedstawiciele obu Stron. Podmiot przetwarzający może wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 Dni roboczych od dnia jego podpisania przez przedstawicieli Stron.
 9. W razie stwierdzenia w toku audytu uchybień mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania powierzonych danych osobowych Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dostosować do zaleceń sformułowanych przez Administratora lub upoważnionego przez niego audytora.

§ 4.

Obowiązki Administratora

 1. Administrator zobowiązany jest zapewnić, aby przez cały okres obowiązywania Umowy powierzenia dysponował prawną podstawą przetwarzania powierzanych danych osobowych i aby przysługiwały mu odpowiednie uprawnienia umożliwiające ich powierzenie na rzecz Podmiotu przetwarzającego. W razie utraty ww. podstawy prawnej lub uprawnień wobec określonych powierzanych danych osobowych, Administrator zobowiązany jest niezwłocznie przedsięwziąć kroki niezbędne do zaprzestania ich powierzania, w szczególności zawiadomić o tym Podmiot przetwarzający.
 2. Administrator zobowiązuje się nie wydawać Podmiotowi przetwarzającemu poleceń dotyczących przetwarzania powierzanych danych osobowych, które byłyby niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Umowy powierzenia lub innymi zobowiązaniami umownymi.

§ 5.

Dalsze powierzenie danych osobowych

 1. Administrator wyraża ogólną zgodę na dokonywanie przez Podmiot przetwarzający dalszego powierzania przetwarzania danych osobowych (dalej: „podpowierzenie”) wybranym przez siebie podwykonawcom.
 2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić, aby:
  • podmiot, wobec których dokonuje podpowierzenia, stosował odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z przepisami RODO;
  • zakres obowiązków dalszego podmiotu przetwarzającego w zakresie ochrony danych odpowiadał obowiązkom Podmiotu przetwarzającego przewidzianych w Umowie powierzenia.
 3. W przypadku zamiaru podpowierzenia przetwarzania danych osobowych danemu podwykonawcy, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zawiadomić o tym Administratora nie później, niż na 7 (siedem) dni przed dokonaniem podpowierzenia za pomocą poczty elektronicznej. Administrator może sprzeciwić się dokonaniu podpowierzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, poprzez zgłoszenie sprzeciwu za pomocą poczty elektronicznej, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podpowierzeniu.
 4. Po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Podmiot przetwarzający może dokonać podpowierzenia przetwarzanych danych osobowych wybranemu podwykonawcy
 5. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Podmiot przetwarzający może odstąpić od Umowy głównej ze skutkiem natychmiastowym
 6. Podpowierzenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie stanowi zmiany Umowy powierzenia.

§ 8.

Czas obowiązywania Umowy powierzenia

Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej i rozwiązuje się wraz z wypowiedzeniem, rozwiązaniem lub wygaśnięciem Umowy głównej.

§ 9.

Skutki rozwiązania Umowy powierzenia

W przypadku rozwiązania Umowy powierzenia, Podmiot przetwarzający, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) Dni roboczych od dnia rozwiązania Umowy powierzenia, zobowiązuje się zwrócić Administratorowi oraz usunąć z własnych nośników wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji. Postanowienia zdania poprzedzającego nie dotyczą tych danych osobowych, których przechowywanie przez Podmiot przetwarzający, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, wymagane jest przez czas dłuższy niż okres obowiązywania Umowy powierzenia.

§ 9.

Postanowienia końcowe

 1. Integralną częścią Umowy jest Załącznik nr 1 - Kategorie powierzonych danych osobowych oraz kategorie osób, których powierzone dane osobowe dotyczą.
 2. Do zmian Umowy powierzenia stosuje się odpowiednio postanowienia § 20 Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie powierzenia mają zastosowanie postanowienia Regulaminu, przepisy RODO oraz odpowiednie przepisy prawa polskiego.


Załącznik nr 1 do Umowy powierzenia - Kategorie powierzonych danych osobowych oraz kategorie osób, których powierzone dane osobowe dotyczą

L.P. KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ  KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
 1.  
Uczestnicy  imiona i nazwiska

adresy poczty elektronicznej