Regulamin

Zasady zapisu na

szkolenie organizowane

przez Cognitus Centrum Szkoleń:

 1. Odesłanie formularza zgłoszeniowego jest wstępną rezerwacją miejsca. Gwarancję miejsca na szkoleniu daje uiszczenie całej opłaty bądź wpłata zaliczki. Wysokość zaliczki ustalana jest indywidualnie.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do poprawnego wprowadzenia danych osobowych, w tym podania prawidłowych danych, jak mają widnieć na Certyfikacie (Zaświadczeniu) bądź fakturze.
 3. Opłatę należy uiścić w terminie i zgodnie z treścią mejla, jaki dostanie Uczestnik od Cognitus po odesłaniu formularza.
 4. Informacje o szkoleniu są przekazywane drogą email bądź za pośrednictwem rozmowy telefonicznej bądź za pośrednictwem sms.
 5. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn losowych – Cognitus w pierwszej kolejności stara się ustalić nowy termin szkolenia, w drugiej proponuje inne szkolenie, w trzeciej zwraca uiszczoną opłatę. W wyjątkowych sytuacjach, odwołuje szkolenie i zwraca opłatę bez dotrzymania zasad opisanych w zdaniu poprzedzającym.
 6. Potrzebę otrzymania faktury Uczestnik zgłasza za pośrednictwem formularza. W „Uwagach” należy wskazać m.in. zależność między wystawieniem faktury a terminem wpłaty.
 7. Jeśli Uczestnik opłacił szkolenie, szkolenie się odbyło, ale Uczestnik nie wziął w nim udziału, bez poinformowania Cognitus o niemożliwości wzięcia w nim udziału przed rozpoczęciem Szkolenia, Uczestnik ma prawo wybrać inne szkolenie w takiej samej cenie bądź dopłacić różnicę.
 8. Zgłoszenie niemożliwości wzięcia udziału w opłaconym szkoleniu przed jego rozpoczęciem, na 2 dni przed, skutkuje możliwością wyboru innego szkolenia w innym terminie, w takiej samej cenie lub z dopłaceniem różnicy.
 9. Zgłoszenie niemożliwości wzięcia udziału w opłaconym szkoleniu przed jego rozpoczęciem, na co najmniej 7 dni przed, skutkuje możliwością wyboru innego szkolenia w innym terminie, w takiej samej cenie lub z dopłaceniem różnicy lub możliwością uzyskania zwrotu całej kwoty.
 10. Wszelkie zgłoszenia, o których mowa w pkt 8 i 9, należy kierować na adres szkolenia@cognitus,pl.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania praw związanych z ochroną własności intelektualnej - otrzymane materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi, zabrania się kopiowania ich całości lub fragmentów bez uzyskania zgody autora. Podczas szkoleń zabrania się używania wszelkich urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez wyraźnej zgody Prowadzącego.
 12. Wypełniając formularz, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Polityki Prywatności. Politykę można przeczytać tutaj.
 13. Wypełniając formularz, Uczestnik może zgodzić się na otrzymywanie informacji o nowych szkoleniach oraz wydarzeniach.
 14. Wypełniając formularz, Uczestnik może się zgodzić na wykorzystanie wizerunku, w przypadku wzięcia udziału w szkoleniu. Materiały wykorzystujące wizerunek Uczestnika (fotografie lub filmy) mogą być publikowane w materiałach poszkoleniowych i promocyjnych oraz na stronie internetowej i fanpage’u Organizatora lub innych podmiotów publikujących je w dobrej wierze i w sposób nie budzący zastrzeżeń. Uczestnik niewyrażający na to zgody obowiązany jest do poinformowania o tym Prowadzącego w dniu szkolenia. Szczegóły zgody na wizerunek można przeczytać tutaj.
 15. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu oznacza zgodę na warunki niniejszego Regulaminu.
 16. Po szkoleniu Uczestnik otrzymuje certyfikat / zaświadczenie.