Diagnoza i terapia dziecka z autyzmem

Szkolenie skierowane do logopedów, pedagogów, terapeutów, nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu diagnozy i terapii dziecka z autyzmem.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy z dzieckiem z autyzmem, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu komunikacyjnego omawianego zaburzenia.

Szkolenie składa się z części wykładowej prowadzonej w oparciu o prezentację multimedialną oraz części warsztatowej. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się także z materiałem filmowym dotyczącym pracy z dziećmi z autyzmem.

ZAPISZ SIĘ

Czas szkolenia : 8 h dydaktycznych

Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu:

 • dysponuje wiedzą z zakresu diagnozy i terapii dziecka z autyzmem
 • posiada podstawową wiedzę i umiejętności potrzebne do kształtowania i rozwijania komunikacji dziecka z autyzmem
 • w sposób świadomy wykorzystuje swoje dotychczasowe doświadczenia w pracy z dzieckiem z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju
 • wykazuje kreatywność podczas organizowania oddziaływań terapeutycznych
 • jest wrażliwy na potrzeby dziecka z zaburzeniami ze spektrum zaburzeń autystycznych

Program:

 • Jednostki wchodzące w skład Całościowych Zaburzeń Rozwoju
 • Sposoby diagnozowania zaburzeń ze spektrum zaburzeń autystycznych oraz koncepcje etiologiczne autyzmu
 • Charakterystyczne objawy autyzmu i zespołu Aspergera
 • Szczegółowy opis zaburzeń komunikacji w autyzmie
 • Cechy komunikacji osób z zespołem Aspergera
 • Różnicowanie autyzmu i innych zaburzeń w aspekcie komunikacji
 • Zaburzenia sensoryczne
 • AAC- przegląd metod i ich przydatność w pracy z dzieckiem z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju
 • Terapia logopedyczna dziecka z autyzmem od nawiązania relacji do treningu komunikacji włączającego dziecko w grupęindeks-ocena rozwoju dziecka i jego komunikacji-nawiązanie kontaktu-ćwiczenia mowy werbalnej-ćwiczenia -użycia prostych komunikatów zaspokajających podstawowe potrzeby-ćwiczenia rozwijające słownik -dziecka-ćwiczenia kształtujące rozumienie komunikatów słownych-ćwiczenia kształtujące umiejętność -budowania zdań, użycia i rozumienia poprawnych form gramatycznych-ćwiczenia poprawiające -rozumienia relacji czasowych i związków przyczynowo-skutkowych-ćwiczenia poprawiające kontakt -wzrokowy-ćwiczenia rozumienia i użycia pozawerbalnych aspektów komunikacji-ćwiczenia służące -wydłużaniu wypowiedzi dziecka, poprawiające jej spójność-ćwiczenia kształtujące umiejętności -nawiązywania, podtrzymywania dialogu-ćwiczenia wykorzystywania umiejętności komunikacyjnych w   grupie
 • Oddziaływania logopedyczne wspomagające terapię dziecka z zespołem Aspergera

Szkolenie prowadzi mgr Małgorzata Pudło. Informacje o trenerze w zakładce Zespół.