Logopeda na start!

 
Odbiorcy:
Logopedzi z krótkim stażem lub rozpoczynający pracę, osoby wracające do zawodu po przerwie oraz terapeuci innych specjalizacji pozostający w ścisłej współpracy z logopedą w zespole.
Cel:
Usystematyzowanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej dotyczącej pracy logopedy ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty prawa   oświatowego oraz interdyscyplinarność zawodu logopedy.
Program:
1. Logopedia – ogólne standardy postępowania.
2. Mowa, język, komunikacja, zaburzenie – podstawowa terminologia (w tym
mózgowa organizacja mowy, anatomia i fizjologia narządów mowy, głosu i
słuchu)
3. Etapy rozwoju mowy vs rozwój psychoruchowy dziecka (norma).
4. Typologia zaburzeń mowy – standardy postępowania.
5. Trudności diagnostyczne – wywiad, dokumentacja medyczna, testy
specjalistyczne.
6. Dokumentacja logopedyczna w placówce oświatowej.
7. Specyfika terapii osób z zaburzeniami artykulacyjnymi, autyzmem, zespołami
genetycznymi, upośledzeniem umysłowym, sprzężeniami.
8. Komunikacja werbalna i niewerbalna (wprowadzanie AAC).
9. Metody i formy pracy logopedycznej.
10. Pomoce wykorzystywane w terapii logopedycznej.
11. Sytuacje trudne w terapii logopedycznej.
12. Logopeda w zespole specjalistycznym.
13. Znaczenie terapii logopedycznej:
a. cechy i zadania terapeuty,
b. współpraca logopedy z opiekunem, rodziną pacjentów,
c. metodyka pracy terapeutycznej.
14. Aspekty prawne – logopedia w światle prawa.
Metody pracy:
– wykład/prezentacja multimedialna
– film
– dyskusja
– ćwiczenia praktyczne
– analiza studium przypadku