Znaczenie procesów przetwarzania sensorycznego w diagnozie i terapii logopedycznej – szkolenie on-line

Brak zaplanowanych szkoleń

💰Cena: 200 zł

Grupa docelowa: logopedzi, neurologopedzi, pedagodzy specjalni, terapeuci SI.

Opis: W czasie szkolenia Uczestnicy zapoznają się z wpływem procesów przetwarzania sensorycznego na rozwój człowieka w aspekcie rozwoju mowy. Uczestnicy otrzymają podstawowe informacje na temat zaburzeń przetwarzania sensorycznego i ich związków z rozwojem mowy.

Cele szkolenia:

 • Prezentacja perspektywy procesów przetwarzania sensorycznego w diagnozie i terapii logopedycznej.
 • Omówienie znaczenie procesów sensorycznych dla rozwoju mowy.
 • Wskazanie podstawowych wytycznych do pracy logopedycznej gabinetowej.

Korzyści:

 • Zwiększenie świadomości na temat znaczenia procesów przetwarzania sensorycznego dla rozwoju człowieka, szczególnie małego dziecka.
 • Poszerzenie kompetencji diagnostycznych wobec pacjentów logopedycznych z równoległym rozpoznaniem zaburzeń przetwarzania sensorycznego.
 • Rozbudowanie warsztatu pracy.

Program szkolenia:

 1. Procesy integracji zmysłowo-ruchowej – podłoże dla rozwoju mowy. Rozwój układów sensorycznych i ich związek z rozwojem mowy.
 2. Trzy sensoryczne aspekty procesów słuchowo-językowych: aspekt procesów ruchowych, aspekt procesów modulacji, aspekt procesów przetwarzania informacji słuchowej.
 3. Integracja sensoryczna/przetwarzanie sensoryczne – wyjaśnienie terminu.
 4. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego (SPD) – omówienie klasyfikacji L. J. Miller.
 5. Objawy zaburzeń SPD.
 6. Diagnoza i terapia SI – podstawowe informacje.
 7. Podstawowe kierunki pracy terapeutycznej z pacjentem w warunkach sali terapeutycznej – wspomaganie pracy logopedycznej.
 8. Podstawowe wytyczne dla logopedy do pracy gabinetowej uwzględniające perspektywę sensoryczno-motoryczną.
 9. Nadwrażliwość kompleksu ustno-twarzowego. Objawy. Narzędzie diagnostyczne „Skala do oceny wrażliwości kompleksu oro-facjalnego”. Techniki pracy.
 10. Wybiórczość pokarmowa – podstawowe informacje.

❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Marta Wiśniewska, dr. n. hum. w zakresie pedagogiki, pedagog specjalny: oligofrenopedagog, logopeda, instruktor senior i t Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w W-wie (pedagogika specjalna, logopedia) oraz Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Psychologii (rehabilitacja dzieci z zaburzeniami w rozwoju). Od 2003 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, ASD, zespołami neurologicznymi. Nauczyciel dyplomowany – specjalista w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 213 w Warszawie, wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej od 2005 roku, na Uniwersytecie SWPS, konsultant w Ośrodku Rozwoju Psychoruchowego IN-Senti. Autorka wielu publikacji poświęconych diagnozie i terapii dzieci z NI, w tym Profilu Sensorycznego Dziecka oraz artykułów punktowanych (m.in. Psychiatria – Medycyna Praktyczna, Pediatra Polska, Postępy Neonatologii) oraz Skali do oceny wrażliwości oro-facjalnej dzieci 0-3 (w druku). Prelegentka na konferencjach medycznych (m.in. Jesień Pediatryczna – Medycyna Praktyczna, Sympozjum Neonatologiczne) i pedagogicznych.Uczestniczka m.in. szkoleń warsztatowych prowadzonych przez T. May-Benson, J. Wilbarger, T. Stackhouse, M. Kawar, K. Kull-Sadacharam (Irlandia, Polska).Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się m.in. na diagnozie i terapii rozwoju dzieci z NI ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia nieprawidłowości procesów sensoryczno-motorycznych dla całościowego funkcjonowania, diecie sensorycznej, trudnych zachowaniach. Od 2005 r prowadzi autorskie warsztaty dla rodziców z zakresu integracji sensorycznej oraz warsztaty edukacyjne dla rodziców i opiekunów dzieci z zespołem Downa (0-3 r.ż).