Znaczenie procesów przetwarzania sensorycznego w diagnozie i terapii logopedycznej – szkolenie on-line

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • 5 października 2022 r. (18:00 - 21:00)
 • 23 listopada 2022 r. (18:00 - 21:00)
 • 💰Cena: 200 zł

  Grupa docelowa: logopedzi, neurologopedzi, pedagodzy specjalni, terapeuci SI.

  Opis: W czasie szkolenia Uczestnicy zapoznają się z wpływem procesów przetwarzania sensorycznego na rozwój człowieka w aspekcie rozwoju mowy. Uczestnicy otrzymają podstawowe informacje na temat zaburzeń przetwarzania sensorycznego i ich związków z rozwojem mowy.

  Cele szkolenia:

  • Prezentacja perspektywy procesów przetwarzania sensorycznego w diagnozie i terapii logopedycznej.
  • Omówienie znaczenie procesów sensorycznych dla rozwoju mowy.
  • Wskazanie podstawowych wytycznych do pracy logopedycznej gabinetowej.

  Korzyści:

  • Zwiększenie świadomości na temat znaczenia procesów przetwarzania sensorycznego dla rozwoju człowieka, szczególnie małego dziecka.
  • Poszerzenie kompetencji diagnostycznych wobec pacjentów logopedycznych z równoległym rozpoznaniem zaburzeń przetwarzania sensorycznego.
  • Rozbudowanie warsztatu pracy.

  Program szkolenia:

  1. Procesy integracji zmysłowo-ruchowej – podłoże dla rozwoju mowy. Rozwój układów sensorycznych i ich związek z rozwojem mowy.
  2. Trzy sensoryczne aspekty procesów słuchowo-językowych: aspekt procesów ruchowych, aspekt procesów modulacji, aspekt procesów przetwarzania informacji słuchowej.
  3. Integracja sensoryczna/przetwarzanie sensoryczne – wyjaśnienie terminu.
  4. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego (SPD) – omówienie klasyfikacji L. J. Miller.
  5. Objawy zaburzeń SPD.
  6. Diagnoza i terapia SI – podstawowe informacje.
  7. Podstawowe kierunki pracy terapeutycznej z pacjentem w warunkach sali terapeutycznej – wspomaganie pracy logopedycznej.
  8. Podstawowe wytyczne dla logopedy do pracy gabinetowej uwzględniające perspektywę sensoryczno-motoryczną.
  9. Nadwrażliwość kompleksu ustno-twarzowego. Objawy. Narzędzie diagnostyczne „Skala do oceny wrażliwości kompleksu oro-facjalnego”. Techniki pracy.
  10. Wybiórczość pokarmowa – podstawowe informacje.

  ❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.

  ❗Szkolenia odbywają się za pomocą platformy Zoom.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca: Marta Wiśniewska, dr. n. hum. w zakresie pedagogiki, pedagog specjalny: oligofrenopedagog, logopeda, instruktor senior i t Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w W-wie (pedagogika specjalna, logopedia) oraz Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Psychologii (rehabilitacja dzieci z zaburzeniami w rozwoju). Od 2003 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, ASD, zespołami neurologicznymi. Nauczyciel dyplomowany – specjalista w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 213 w Warszawie, wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej od 2005 roku, na Uniwersytecie SWPS, konsultant w Ośrodku Rozwoju Psychoruchowego IN-Senti. Autorka wielu publikacji poświęconych diagnozie i terapii dzieci z NI, w tym Profilu Sensorycznego Dziecka oraz artykułów punktowanych (m.in. Psychiatria – Medycyna Praktyczna, Pediatra Polska, Postępy Neonatologii) oraz Skali do oceny wrażliwości oro-facjalnej dzieci 0-3 (w druku). Prelegentka na konferencjach medycznych (m.in. Jesień Pediatryczna – Medycyna Praktyczna, Sympozjum Neonatologiczne) i pedagogicznych.Uczestniczka m.in. szkoleń warsztatowych prowadzonych przez T. May-Benson, J. Wilbarger, T. Stackhouse, M. Kawar, K. Kull-Sadacharam (Irlandia, Polska).Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się m.in. na diagnozie i terapii rozwoju dzieci z NI ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia nieprawidłowości procesów sensoryczno-motorycznych dla całościowego funkcjonowania, diecie sensorycznej, trudnych zachowaniach. Od 2005 r prowadzi autorskie warsztaty dla rodziców z zakresu integracji sensorycznej oraz warsztaty edukacyjne dla rodziców i opiekunów dzieci z zespołem Downa (0-3 r.ż).