Rola nauczyciela wspomagającego

🗓Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena 250 zł

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Opis / Program

  1. Zadania nauczyciela wspomagającego:

– podstawa prawna zatrudnienia nauczyciela wspomagającego,

– zadania nauczyciela wspomagającego,

– dokumentacja nauczyciela wspomagającego.

  1. Charakterystyka klasy integracyjnej:

– podstawa prawna tworzenia klasy integracyjnej,

– dobór zespołu klasowego, rekrutacja.

  1. Relacje w klasie:

– współpraca wychowawcy klasy z nauczycielem wspomagającym,

– włączanie uczniów z orzeczeniem w życie klasy i szkoły,

– integracja uczniów,

– opieka nad uczniami z orzeczeniem na przerwach i w czasie lekcji,

– kontakty z rodzicami.

  1. Metody pracy z uczniem niepełnosprawnym (posiadającym orzeczenie):

– interpretacja dokumentacji szkolnej (Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie, dokumentacja medyczna uczniów),

– tworzenie dokumentacji uczniów z orzeczeniem – IPET,

– realizacja podstawy programowej zgodnej z możliwościami ucznia niepełnosprawnego,

– tworzenie kart pracy, kartkówek i sprawdzianów,

– metody pracy z uczniem niepełnosprawnym.

 

Justyna Maciejewska – Pedagog od 19 lat. Pracuje jako nauczyciel wspomagający oraz nauczyciel biologii. Od 13 lat jest nauczycielem w szkole specjalnej. Pracuje z uczniami niepełnosprawnymi w stopniu lekkim. umiarkowanym, głębokim oraz spektrum autyzmu. Zdobywana wiedza i doświadczenie ma wpływ na ciągły rozwój prowadzącej, na poszukiwanie nowych pomysłów do pracy.