Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia

Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów/ neurologopedów/ surdologopedów pracujących z osobami z dziecięca apraksją mowy, ORM, afazja motoryczną i rozwojową itp. W czasie zajęć omawiana zostanie specyfika dziecięcej apraksji mowy oraz przedstawione zostaną zasady pracy i praktyczne strategie prowadzenia terapii w oparciu o zasady motorycznego uczenia artykulacji

Brak zaplanowanych szkoleń

Dzień I 09:00 – 16:30
Dzień II 09:00 – 15:30

💰Cena 700 zł

Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia
Dzień 1.
1. Dziecięca apraksja mowy (Childhood Apraxia of Speech) – cechy charakterystyczne i kryteria diagnostyczne.
2. Dziecięca apraksja mowy a apraksja oralna i dyspraksja.
3. Dziecięca apraksja mowy u osób z autyzmem.
4. Zasady prowadzenia terapii apraksji, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg. zasad motorycznego uczenia.
5. Zasady doboru słownictwa w terapii – wzorce sylabowe i funkcjonalny dobór słownictwa.
6 Zasady planowania terapii mowy artykułowanej u osób stosujących AAC.
7.Terapia wg zasad motorycznego uczenia artykulacji w oparciu o zabawę i zabawki.

Dzień 2.
1. Przegląd głosek polskich w ujęciu motorycznym.
2. Typy podpowiedzi : gesty artykulacyjne, gesty ruchowo-dotykowe, uczenie na łańcuchu od przodu/od końca itp.
3. Zasady stosowania i wycofywania podpowiedzi w oparciu o model DTTC ( Dynamic Temporal and Tactile Cueing).
4. Stosowanie uproszczeń i przybliżeń słownych.
5. Praktyczne strategie i pomoce terapeutyczne wspierające terapię wg zasad motorycznego uczenia się.
6. Zasady współpracy z rodziną osoby objętej terapia wg zasad motorycznego uczenia się.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Ewa Grzelak, logopeda, terapeuta AAC, terapeuta metody PROMPT, SCERTS, glottodydaktyk, szkoleniowiec MÓWika. Mama jedenastoletniego Huberta, chłopca z autyzmem i apraksją mowy, użytkownika AAC. Pracuje z dziećmi z różnymi problemami w komunikowaniu się i używaniu mowy
artykułowanej i języka. W praktyce logopedyczne bazuje na zastosowaniu zasad motorycznego uczenia się artykulacji u dzieci z apraksja, afazją motoryczną z praktycznym wykorzystaniem metody PROMPT oraz wsparciu środowiska dziecka w tym zakresie. Ciągle pogłębia swoją wiedzę, ze szczególnym naciskiem na metody pracy z dzieckiem z autyzmem i apraksją. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji, zarówno w Polsce jak i zagranicą.Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się prowadząc swoją stronę internetową www.aac.info.pl oraz spotkania, prelekcje i szkolenia dla rodziców i specjalistów.