Tworzenie Indywidulanych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych w pracy nauczyciela- pedagoga, nauczyciela -pedagoga specjalnego, nauczyciela – logopedy, nauczyciela- psychologa

Termin: Warszawa, 28.09. 2019.

Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00

Cena: 300 zł

1. Podstawy prawne wg prawa oświatowego do tworzenia IPT – analiza dokumentu, wytyczne do pracy.

2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – jak analizować dokument, na co zwrócić uwagę, co oznaczają jego poszczególne zapisy?

3. Mocne i słabe strony ucznia – próba diagnozy na podstawie wywiadu z rodzicami, spotkań z rodziną, dokumentów medycznych i innych.

4. Wyznaczenie celów terapii i sposobów ich realizacji – podejście interdyscyplinarne.

5. Konspekty pracy z uczniem – wspólne tworzenie konspektów i kart do użycia.

6. IPT jako dokument końcowy pracy – stworzenie własnego wzoru dokumentu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w prawie oświatowym, własną dokumentacja oraz pracy zespołu specjalistów.

7. Ewaluacja – co to jest i jak ją przeprowadzić? Wsparcie specjalisty w procesie ewaluacji wewnętrznej IPT.

 

Dla kogo:

– nauczyciele, którzy są zobowiązani do tworzenia IPT w szkole i placówce edukacyjnej.

 

Osoba biorąca udział w szkoleniu, nabywa kompetencje związane z:

– analizą dokumentów oświatowych takich jak: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

– potrafi jako koordynator zespołu stworzyć IPT zgodny z prawem oświatowym,

– potrafi wyznaczyć cele terapii i przyjąć właściwą formę sprawdzenia efektów edukacyjnych,

– dostosować karty pracy do potrzeb i możliwości ucznia.

 

Prowadząca: mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska – pedagog, logopeda, neurologopeda.