Zarządzanie oświatą – kurs kwalifikacyjny

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych ukończeniem kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, który nadaje kwalifikacje formalnoprawne umożliwiające przystąpienie do konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola/szkoły/placówki oświatowej.

 

Czas trwania kursu: zgodnie z wymogami ramowego programu MEN kurs trwa 9 miesięcy – od 16 września 2022 do 27 maja 2023.

Zajęcia będą się odbywały w piątki od 16:00 do 18:45 i w soboty od 9:00 do 15:45 co dwa tygodnie. 

 

Harmonogram zajęć

I semestr:

16 – 17.09.2022
30.09 – 1.10.2022
21 – 22.10.2022
4 – 5.11.2022
18 – 19.11.2022
2 – 3.12.2022
16 – 17.12.2022
13 – 14.01.2023
27 – 28.01.2023

II semestr:

10 – 11.02.2023
24 – 25.02.2023
10 – 11.03.2023
24 – 25.03.2023
14 – 15.04.2023
21 – 22.04.2023
5 – 6.05.2023
19 – 20.05.2023
26 – 27.05.2023

Adresaci: nauczyciele zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji z zakresu zarządzania oświatą.

 

Formuła kursu: część teoretyczna kursu będzie prowadzona w formule zdalnej na platformie Zoom. Zadania praktyczne przewidziane do realizacji w planie kursu uczestnicy będą realizować w szkołach, w których są zatrudnieni.

 

Wymagania formalne: uczestnikami kursu mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, co należy potwierdzić, składając następujące dokumenty:

– dyplomy/świadectwa potwierdzające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela/-ki w danym przedszkolu, szkole lub placówce,

– zaświadczenie o zatrudnieniu w szkole/przedszkolu/placówce.

 

Opis kursu

Program kursu, zgodny z ramowym programem zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje łącznie 218 godz. w następujących modułach:

 1. Przywództwo edukacyjne w szkole.
 2. Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.
 3. Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku.
 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 5. Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.
 6. Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.
 7. Awans zawodowy nauczyciela.
 8. Rola i zadania samorządu w prowadzeniu placówek oświatowych.
 9. Wybrane zagadnienia kształcenia zawodowego.
 10. Wykorzystanie systemów elektronicznych w zarządzaniu szkołą.

 

Ponadto: zadania praktyczne powiązane z ww. obszarami tematycznymi kursu oraz seminarium dyplomowe.

Zapewniamy kompetentną i doświadczoną kadrę.

Prowadzący

Arkadiusz Kubik – pracownik samorządowy, pełniący różnorodne funkcje w JST, np.: główny specjalista w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi – nadzór nad szkolnictwem ponadgimnazjalnym, ogólnokształcącym i zawodowym, przewodniczący komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bełchatowie; absolwent filologii germańskiej, podyplomowych studiów w zakresie samorządu terytorialnego, posiadający kwalifikacje w zakresie nadzoru pedagogicznego, akredytacji placówek kształcenia ustawicznego i pozaszkolnego oraz zarządzania oświatą.

 

Aleksandra Rodzewicz – trenerka wiodąca kompetencji miękkich (szkolenia z zakresu edukacji, pomocy psychologiczno -pedagogicznej, komunikacji, wystąpień publicznych, przemawiania), a także kompetencji kluczowych szkoląca kadrę zarządzającą oraz liderów i trenerów w ogólnopolskich projektach, przez 15 lat Dyrektorka Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Węgorzewie, wykładowczyni akademicka, Liderka Zmian w edukacji (Certyfikat MEN), Liderka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD) dla województwa warmińsko – mazurskiego, Trenerka Szkoły dla Rodziców i Wychowawców; zaangażowana w edukację oraz życie społeczne, współtworzy i realizuje wiele projektów edukacyjnych (m.in. „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych”, „Nowy system doskonalenia i wspierania nauczycieli”, „Szkoła Animatorów Społecznych”, „Akademia Młodzieżowych Liderów Społecznych”); specjalistka w zakresie Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych.

 

Tomasz Remiszewski – dyrektor jednej z najnowszych szkół podstawowych w Warszawie, wieloletni wykładowca i szkoleniowiec, zajmujący się wykorzystaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu i organizacji pracy szkoły; absolwent Wydziału Filozofii UW i University of Chicago, dwujęzyczny nauczyciel języka angielskiego i geografii.  Od 5 lat koordynator warszawskiego porozumienia szkół dwujęzycznych, współzałożyciel Fundacji Hybrydowa Szkoła. Zwolennik łączenia technologii z humanizmem i relacyjnością w zarządzaniu i nauczaniu.

 

Marta Henzler – socjolożka, superwizorka i trenerka, specjalistka do spraw edukacji, animatorka społeczna i coach w Stowarzyszeniu BORIS w Warszawie; współpracuje z organizacjami i instytucjami w całej Polsce w zakresie wspierania osób pracujących w instytucjach lokalnych i organizacjach pozarządowych w rozwoju kompetencji, w pracy środowiskowej, w budowaniu współpracy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, w pracy z własnym zespołem; autorka programów edukacyjnych, posiadająca ogromne doświadczenie w prowadzenie warsztatów umiejętności społecznych dla dorosłych i młodzieży oraz w prowadzeniu treningów dla trenerów/trenerek; główne obszary specjalizacji to facylitacja, planowanie sytuacji edukacyjnych, wykorzystywanie procesu grupowego.

 

Jacek Gralczyk – wieloletni trener i edukator liderów i animatorów społecznych i kulturalnych, w tym nauczycieli, w Polsce i za granicą (także w Ukrainie); ekspert z zakresu tworzenia lokalnych systemów usług społecznych w oparciu o Centra Usług Społecznych, w tym włączania szkół w procesy OSL (organizowania społeczności lokalnych); mentor rozwoju lokalnego; współtwórca organizacji pozarządowych w Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Członek Zarządu Zrzeszenia Animatorek i Animatorów Kultury “Forum Kraków”; członek Instytutu Edukacji Zaangażowanej im. Heleny Radlińskiej, były dyrektor Wydziału Kultury Oświaty i Sportu Urzędu Miasta w Bełchatowie oraz dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Ruina w Bełchatowie; ekspert i doradca w sprawach związanych z tworzeniem dokumentów strategicznych gmin, w tym także strategii rozwoju gmin i programów rozwiązywania problemów społecznych.

 

Nina Gralczyk –  dyrektorka NODN “Cognitus”, nauczycielka, trenerka i edukatorka w wybranych obszarach edukacji: neurodydaktyki, kompetencji kluczowych, wykorzystania TIK i in.; specjalistka w zakresie przywództwa edukacyjnego; trenerka w programie szkoleniowym dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych w ramach projektu “Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół”; trenerka w projekcie “Proces wspomagania kompetencji kluczowych – szkolenia i doradztwo”; prezeska Fundacji Wspierania Aktywności i Rozwoju Lokalnego ANKRA; zaangażowana w działania na rzecz edukacji kulturowej.

 

Ewa Mordalska – dyrektorka Instytutu Rozwoju i Edukacji „Cognitus”, polonistka, pedagog z wieloletnim doświadczeniem, trenerka i edukatorka, absolwentka studiów podyplomowych „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwoju„ (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego) oraz studiów podyplomowych „Coaching i mentoring” na Wydziale Zarządzania Politechniki Łódzkiej; posiada dyplom Trenera dziecięcego kompetencji społecznych. 

 

Piotr Mielczarek – wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie; nauczyciel przedmiotów zawodowych, były wicedyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie; specjalista od kształcenia zawodowego.

 

Anna Moreń – nauczycielka w szkole średniej i wieloletnia wicedyrektorka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie; ekspertka wchodząca w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy; współautorka i realizatorka innowacji pedagogicznych; koordynatorka projektów unijnych realizowanych w szkole.

 

Koszt

Udział w kursie kosztuje 2500 zł.

Przy jednorazowej wpłacie całości, uczestnik otrzymuje korzyść w wysokości 150zł! i płaci tylko 2350 zł.

Kontakt

Kierownik formy doskonalenia: Nina Gralczyk, e-mail: n.gralczyk@cognitus.pl

 

Formularz rejestracyjny

  (*) oznacza pola, które muszą zostać wypełnione.

  Dane uczestnika:

  Dane obowiązkowe (*)

  Imię (*)

  Nazwisko (*)

  Telefon (*)

  Adres email (*)

  Województwo (*)

  Osoby, które chcą otrzymać fakturę proszone są o podanie następujących informacji
  Nabywca:

  Nazwa instytucji

  Adres:

  NIP:

  Jeśli odbiorcą jest inna jednostka niż nabywca (np: nabywcą jest gmina a odbiorcą szkoła) prosimy o podanie go niżej

  Odbiorca:

  Uwagi (prosimy o wskazanie zasady płatności - czy odbędzie się ona na podstawie faktury czy bez; czy płatność jest uwarunkowana otrzymaniem faktury)


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu i badania jakości po projekcie, oraz innych celów zgodnie z polityką prywatności. Wypełnienie obowiązku informacyjnego znajduje się na stronie Obowiązek informacyjny.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowych szkoleniach, projektach oraz wydarzeniach

  Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, w przypadku wzięcia udziału w projekcie, utrwalonego podczas projektu, zgodnie z zapisami Zgody na publikację wizerunku.