Najczęściej zadawane pytania

Lista szkół i placówek objętych już wsparciem w procesie wspomagania w ramach projektu.
Placówka znajdująca się na poniższej liście nie może być drugi raz wspomagana. 

Wyszukiwarka placówek

 

1. Czy do diagnozy trzeba wybrać placówkę, w której się pracuję?

Nie. Może to być dowolna placówka oświatowa. Dyrektor musi wyrazić zgodę na działania.

Żadna inna placówka poza oświatową nie może być zakwalifikowana do projektu.

2. Jak sporządzić diagnozę w zakresie kompetencji kluczowych?

Diagnozę przygotowujemy w oparciu o różne narzędzia:

– rozmowę z dyrektorem na temat realizowania poszczególnych kompetencji w placówce

– wywiad z nauczycielami lub ankieta diagnostyczna

– warsztat diagnostyczny z zespołem zadaniowym lub radą pedagogiczną.

Regulamin projektu nie narzuca formy przeprowadzenia diagnozy ani czasu na nią poświęconego.

Przykładowa diagnoza:

Na podstawie rozmowy z dyrektorem przedszkola, spotkania z radą pedagogiczną i warsztatu diagnostyczno-rozwojowego z zespołem zadaniowym 29 listopada przeprowadzono diagnozę potrzeb i wyłoniony został obszar rozwojowy przedszkola, który dotyczy kompetencji  społecznych i obywatelskich.

Nauczyciele zasygnalizowali potrzebę wzmocnienia u dzieci kompetencji społecznych, ponieważ dzieci często nie potrafią współpracować ze sobą, czasem  trudno im zrozumieć konieczność przestrzegania przedszkolnych kodeksów.

Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje i zwrócili uwagę na zasadność poszerzenia swoich kompetencji w zakresie zagadnień społecznych by przygotować podopiecznych do funkcjonowania w różnych środowiskach i zróżnicowanym społeczeństwie.

Nauczyciele zwrócili także  uwagę na to, iż rodzice  często nie współpracują dostatecznie z wychowawcami  w zakresie  przestrzegania przyjętych reguł postępowania i wskazane jest systematyczne wdrażanie  rodziców w życie placówki.

Nauczyciele zauważyli potrzebę rozwijania u dzieci wrażliwości na innych np. osoby chore, niepełnosprawne, młodszych kolegów

Eksperci projektu wspierają uczestników w przygotowaniu diagnozy.

3. Jak wdrożyć nabyte kompetencje w placówce?

Po ukończeniu szkoleń uczestnik przygotowuje się do przeprowadzenia diagnozy oraz planuje działania naprawcze w placówce.  Okres wspomagania trwa minimum 7 miesięcy. W ramach działań naprawczych mogą się odbyć takie procesy jak:

-Przygotowanie prezentacji przez wszystkich, kilku lub jednego nauczyciela na temat wybranej kompetencji kluczowej.

-Opracowanie scenariuszy zajęć dotyczących wybranej kompetencji

-Szkolenie dla rady pedagogicznej z zakresu wybranej kompetencji (w miarę możliwości finansowej placówki)

– Indywidualne szkolenia nauczycieli ( jeden nauczyciel się szkoli i przekazuje nabyte wiadomości pozostałym)

-lekcje pokazowe, edukacyjne spacery

Eksperci projektu przygotowują Uczestników do przygotowania planu. Zapewniają odpowiednie wzory dokumentów oraz pełne wsparcie przy przygotowaniu działań, zaplanowaniu wskaźników oraz innych niezbędnych informacji.

4. Jak uczestnik projektu się rozlicza?

– Uczestnik projektu podpisuje listy obecności na szkoleniu

-Przedstawia podpisane przez dyrektora oświadczenia /Oświadczenie o zgodzie na wspomagania, oświadczenie o braku udziału w takich samych projektach, oświadczenie o przeprowadzonym wspomaganiu.

– Przesłanie diagnozy i rocznego planu wspomagania podpisanego przez dyrektora placówki.

5. Rola dyrektora placówki.

– Dyrektor nadzoruje proces wspomagania, wyraża zgodę na przeprowadzenie diagnozy, wyraża zgodę na zaplanowane działania.

6. Czy placówka ponosi koszty?

Placówka nie ponosi kosztów udziału w projekcie. Ewentualnym kosztem może być szkolenie dla Rady Pedagogicznej w zakresie wybranej kompetencji. Nie jest ono jednak konieczne.

7. Jak dużo czasu zajmuje uczestnikowi projektu  proces wspomagania?

Regulamin projektu nie określa liczby godzin. Uczestnik projektu poświęca tyle czasu ile jest potrzebne w danej placówce.

8. Czy można zmienić placówkę w trakcie trwania wspomagania?

Placówkę można zmienić do momentu rozpoczęcia wspomagania, które zazwyczaj rozpoczyna się około czerwca-września.

9. Dokumenty

-W umowie należy wpisać swoje dane, dane miejsca pracy. Nauczyciele przystępujący do projektu są indywidualnymi specjalistami.

-Załącznik 7 podpisuje dyrektor placówki oświatowej

-Placówkę należy podać przed przystąpieniem do projektu. Na podstawie regonu sprawdzana jest kwalifikowalność placówki. W Ministerstwie Edukacji jest baza placówek, które już brały udział w projekcie z zakresu kompetencji kluczowych.

– Współpraca z Poradnią, ODN, biblioteką – załącznik 6. Podpisuje dyrektor placówki oświatowej.

Jeśli nie jesteś pracownikiem wyżej wymienionej instytucji, to deklaracja nawiązania współpracy pozawala nam zakwalifikować Ciebie do projektu.

Jeśli nie masz placówki do współpracy, odeślij dokumenty bez załącznika 6 i napisz nam o tym na adres projekty@cognitus,pl

Wskażemy Ci placówki chętne do nawiązania współpracy. Deklaracja nawiązania współpracy nie oznacza, ze masz zobowiązania wobec tych placówek.

10. Zgodnie z regulaminem projektu Uczestnik zostaje przyjęty do projektu jeśli posiada zatrudnienie na terenie Polski (wszystkie rodzaje umów), ma wyższe wykształcenie oraz posiada placówkę do wspomagania.

10. Czy z placówki może wziąć udział więcej niż jedna osoba?

Tak. Jednak każda z osób musi mieć inną placówkę do wspomagania. Jeden Regon równa się jedna osoba.

11. Cała obsługa projektu jest do Państwa dyspozycji podczas trwania projektu.