Nadchodzące szkolenia online

Maj 2021
Celem szkolenia będzie pokazanie w jaki sposób należy rozumieć i wykorzystać informacje z diagnozy dysfagii do celów terapeutycznych. Omówione treści będą ilustrowane przypadkami klinicznymi. Zostaną przedstawione metody instrumentalne stosowane podczas oceny funkcjonalności i bezpieczeństwa karmienia doustnego u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem wideofluoroskopowej oceny połykania (VFSS).
Termin: So 8 maja 10:00 - N 9 maja 16:30
Miejsce: Warszawa
Kurs „Afazja to proste” kierowany jest do osób chcących poszerzać umiejętności diagnostyczne. Omówienie aspektów diagnozy różnicowej afazji i innych zaburzeń (apraksji mowy, dysfunkcji poznawczych, otępień). Propozycja funkcjonalnej szerokiej diagnozy.
Uczestnik otrzyma testy do diagnozy afazji (Test Bostoński, LAST), testy do diagnozy afazji postępujących oraz przesiewowy test funkcji poznawczych. Czasowy dostęp do prezentacji.
Termin: N 9 maja 09:00 - 14:00
Szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami i metodami pracy jakie można wykorzystać podczas zajęć w świetlicy szkolnej lub środowiskowej, w czasie zajęć w przedszkolu i szkole. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.
Termin: Pn 10 maja 16:00 - 19:00
Z czego składa się kurs? Kurs odbywa się w formie online i trwa 3 godziny zegarowe. Na kurs składa się nie tylko część teoretyczna – prezentacja, wykład, dyskusja oraz wzajemna wymiana doświadczeń, ale także część warsztatowa – praktyczne gry i zabawy, które nauczyciele mogą zaproponować uczniom w swoich grupach/klasach.
Termin: Wt 11 maja 18:00 - 21:00
Charakterystyka pacjenta i zasady pracy z uczniem z ASD.
Narzędzia diagnostyczne niezbędne w pracy logopedycznej.
Planowanie terapii logopedycznej, przegląd pomocy terapeutycznych.
Programowanie języka – budowanie systemu językowego uczniów z ASD.
Termin: Wt 11 maja 18:00 - 21:00
Szkolenie skierowane jest do logopedów, terapeutów, terapeutów autyzmu, pedagogów, nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych, rodziców pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zaburzeń rozwoju, chcących nawiązać kontakt z dzieckiem z ASD.
Termin: Wt 11 maja 18:00 - 21:00
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.
Termin: Wt 11 maja 18:30 - 21:30
Na szkolenie zapraszamy logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Termin: Śr 12 maja 14:00 - 20:00
Dowiesz się jak przygotować rodzica, dziecko i siebie do nowej sytuacji?
Poznasz prawdy i „mity” dotyczące adaptacji.
Otrzymasz narzędzia do budowania skutecznej komunikacji z Rodzicem.
Nauczysz się, jak rozpoznawać potrzeby dziecka.
Dowiesz się, jak przygotować się organizacyjnie do procesu adaptacji.
Termin: Śr 12 maja 17:00 - 19:30
Prawa półkula jest strukturą ośrodkowego układu nerwowego, która przez wiele lat pozostawała niezauważona przez badaczy i terapeutów. Mimo, że pacjenci z uszkodzeniami tego obszaru przejawiali pewne trudne do uchwycenia problemy, dopiero lata 70-te XX wieku zainicjowały badania, które przyniosły odpowiedzi na nurtujące nas pytania o prawą półkulę. Dzisiaj już wiemy, jak ważną rolę w procesach komunikowania się, postrzegania świata i samego siebie odgrywa ten obszar OUN.
Termin: Śr 12 maja 18:00 - 21:00
Inteligencja emocjonalna pozwala człowiekowi żyć w zgodzie z jego wartościami, cieszyć się każdym dniem i znosić porażki. Już małe dzieci można uczyć tego, by umiały nazywać i rozpoznawać swoje emocje, budować swoją samoświadomość, asertywność, umiejętności społeczne.
Termin: Śr 12 maja 18:00 - 21:00
Celem warsztatów jest wprowadzenie uczestników w świat niekonwencjonalnych metod plastycznych w pracy z dziećmi.
Termin: Cz 13 maja 16:00 - 19:00
Eksperyment: co to? Po co? Gdzie? Jak? Z kim?
Czy wszystkie doświadczenia możemy przeprowadzić w placówkach oświatowych?
Rodzaje eksperymentów- warsztat praktyczny. Zrób to sam…
Termin: Cz 13 maja 17:00 - 20:00
Metody i formy pracy: prezentacja multimedialna, dyskusja, burza mózgów, wymiana doświadczeń, praca indywidualna, indywidualne wypowiedzi i komentarze uczestników, praca w mniejszych grupach.
Termin: Cz 13 maja 18:00 - 21:00
Szkolenie ma charakter otwarty, dedykowane jest różnym specjalistom pracującym z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym jak: logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, osoby studiujące, rodzice.
Celem szkolenia jest zdobycie podstawowych kompetencji i umiejętności pracy z dzieckiem z diagnozą mutyzmu wybiórczego.
Termin: Cz 13 maja 18:00 - 21:00
Nie wszystkie dzieci rozwijają się w taki sam sposób. Obserwując przedszkolną grupę, łatwo jest wychwycić różnice w zachowaniu dzieci. Ale czy zawsze te różnice oznaczają zaburzenia? Czy każda inność dziecka to dysfunkcja?
Termin: Cz 13 maja 18:00 - 21:00
Narządy artykulacyjne rozwijają się od pierwszych tygodni życia płodowego. Cały okres ciąży to intensywny rozwój dziecka, ale też rozwój ważnych dla życia układów. Prawidłowa praca narządów artykulacyjnych to nie tylko prawidłowa mowa, ale też umiejętność połykania. Te dwie funkcje są ze sobą w istotny sposób powiązane. Ważne zatem jest, aby znać istotne etapy rozwoju, pojawiające się nieprawidłowości oraz sposoby ich diagnozowania.
Termin: Pt 14 maja 18:00 - 21:00
Czego się nauczę? Kurs przygotowuje nauczycieli do zarządzania grupą przedszkolną/klasą. Uczestnicy kursu skonfrontują się z typowymi problemami wychowawczymi, które występują w tej grupie wiekowej i oddadzą możliwość działania dzieciom. Uczestnicy kursu dowiedzą się, w jaki sposób nie dawać dzieciom gotowych rozwiązań i pozwolić im samodzielnie rozwiązywać problemy, czyli poszukiwać najlepszych rozwiązań.
Termin: Pt 14 maja 18:00 - 21:00
Na szkolenie zapraszamy nauczycieli, którzy mają do czynienia z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, niepełnosprawnym ruchowo, z dysfunkcjami np. dysleksją, ze spektrum autyzmu, mutyzmem, afazją, niedosłuchem. Zapraszamy nauczycieli świetlicy, wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagogów, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów, wszystkich zainteresowanych.
Termin: Pt 14 maja 18:00 - 21:00
1. Omówienie najważniejszych zespołów afatycznych, które wpływają na proces diagnozy, klasyfikacji i planowania terapii logopedycznej, tj.
• zaburzenia nazywania
• anomia
• agnozje
• zaburzenia rozumienia
• zaburzenia powtarzania
• trudności w czytaniu i pisaniu
• zaburzenia liczenia
• zaburzenia artykulacyjne i apraksje
• zaburzenia gramatyki i składni
2. Wpływ zaburzeń afatycznych na komunikację i programowanie terapii logopedycznej.
3. Wybrane analizy materiałów ze studiów przypadków.
Termin: So 15 maja 09:00 - 12:00
Szkolenie dedykowane osobom pracującym z noworodkiem i niemowlęciem (neurologopedzi, fizjoterapeuci, położne). Szkolenie zapoznaje uczestnika z przebiegiem porodu, jego wpływem na stan dziecka oraz jego funkcjonowanie w okresie noworodkowo-niemowlęcym.
Termin: So 15 maja 09:30 - 12:00
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.
Termin: So 15 maja 18:00 - 21:00
Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu plastrów-kinesiotapingu .
Termin: N 16 maja 09:00 - 15:00
Kurs „Dysfagia neurogenna u dorosłych” skierowany jest do klinicystów pracujących z chorymi neurologicznie. Duża część wykładu dotyczy praktycznych aspektów diagnozy i terapii zaburzeń połykania.
Termin: N 16 maja 09:00 - 14:00
Szukasz niebanalnych pomysłów na kreowanie twórczej przestrzeni dla Twoich przedszkolaków? To szkolenie jest właśnie dla Ciebie. Jeśli masz dość wertowania przewodników dla nauczycieli w poszukiwaniu inspiracji, weź udział w tym szkoleniu!
Termin: Pn 17 maja 17:00 - 20:00
Trudny uczeń: profil zachowań; modele rozumienia przyczyn trudności dziecka.
Charakterystyki trudnych zachowań uczniów.
Konfrontacja: nauczyciel- rodzic- uczeń.
Sposoby radzenia sobie z trudnym zachowaniem ucznia.
Termin: Pn 17 maja 17:00 - 20:00
Szkolenie przybliżające problematykę nieprawidłowej wymowy głosek przedniojęzykowo – dziąsłowych [l] i [r], mające na celu ukazanie skutecznych sposobów wywoływania głoski [r] oraz pracy z dzieckiem z rotacyzmem.
Termin: Pn 17 maja 18:00 - 21:00
Szkolenie dostarcza narzędzi do pracy z dziećmi, które pomagają zrozumieć dotykające nas emocje, odczytywać płynące z nich sygnały i wyrażać je w sposób bezpieczny i twórczy. Szkolenie pomoże również w pracy nad złością i agresją.
Termin: Pn 17 maja 18:00 - 21:00
Innowacja pedagogiczna.
Tematyka, zakres działań.
Cele i metody pracy.
Mały inżynier, mały naukowiec czy mały architekt?
Termin: Wt 18 maja 17:00 - 20:00
Psychologiczne podstawy motywacji.
Motywacja wewnętrzna i motywacja zewnętrzna.
Inteligencja motywacyjna- czym jest i jak ją rozwijać?
Co o motywacji mówi neurodydaktyka?
Jaką funkcję powinno pełnić ocenianie, a jaką pełni we współczesnej szkole?
Termin: Wt 18 maja 18:00 - 20:00
Korzyści po szkoleniu:
Poznasz podstawowe założenia koncepcji Planu Daltońskiego
Zapoznasz się z najczęściej używanymi narzędziami
Nauczysz się tworzyć instrukcje Daltońskie
Dowiesz się czy Plan Daltoński jest „dla Ciebie”
Termin: Wt 18 maja 18:00 - 21:00
Przykłady ćwiczeń doskonalących napięcie mięśniowe;
Przykłady ćwiczeń doskonalących percepcję wzrokową
Przykłady ćwiczeń doskonalących percepcję słuchową
Przykłady ćwiczeń doskonalących umiejętności grafomotoryczne
Przykłady ćwiczeń doskonalących umiejętności czytania i pisania
Przykłady ćwiczeń doskonalących orientację przestrzenną
Przykłady ćwiczeń doskonalących umiejętności ortograficzne
Termin: Wt 18 maja 18:30 - 21:30
Na szkoleniu: – dowiesz się,
- jak rozwijają się zmysły dziecka
- jakie zabawy rozwijają słuch, dotyk, wzrok i spostrzegawczość
- w jaki sposób wprowadzać dziecko w świat zapachów i smaków
- co my dorośli robimy źle , kierując się modą , nie dobrem dziecka
Termin: Śr 19 maja 16:00 - 19:00
Będąc osobą pracującą z dziećmi niejednokrotnie spotykamy się z sytuacją, kiedy zachowania dzieci budzą nasz niepokój. Problemy ze złością, agresją, wycofaniem, adaptacją, brakiem postępów w nauce itp. stawiają dorosłych wobec decyzji o tym, czy angażować innych specjalistów, czy też wystarczy „dać dziecku czas”. Warsztat ma na celu wyposażyć uczestników w narzędzia pozwalające rozpoznać i podjąć decyzję w tym obszarze.
Termin: Śr 19 maja 17:00 - 20:00
Szkolenie dla nauczycieli dydaktycznych i wspomagających pracujących z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, opinią z PPP
Termin: Śr 19 maja 18:00 - 21:00
Cel: zdobycie wiedzy na temat udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w systemie kształcenia na odległość oraz prowadzenia dokumentacji zgodnie z przepisami.
Termin: Śr 19 maja 18:00 - 19:30
Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną gry, zabawy i zadania wspierające rozwój myślenia logicznego od najmłodszych lat. Każdy z uczestników będzie miał okazje skonstruować gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne.
Termin: Śr 19 maja 18:00 - 21:00
Nadmierna ruchliwość, zaburzenia koncentracji i impulsywność nawet jednego dziecka w grupie potrafią skutecznie zdezorganizować pracę nauczyciela. Jak funkcjonują dzieci z takimi problemami? Jak może pracować z nimi nauczyciel? Jakie zabawy pomagają dziecku a jakich unikać? W jaki sposób uczyć dzieci uważności i koncentracji.
Termin: Cz 20 maja 18:00 - 21:00
Szkolenie podzielone jest na dwa etapy. Pierwszy związany z zagrożeniem życia w sytuacji nagłego zatrzymania oddechu i krążenia oraz postępowania w przypadku zadławień. Drugi etap związany jest z postepowaniem w nagłych sytuacjach nie związanych z zagrożeniem życia
Termin: Cz 20 maja 18:00 - 21:00
Niniejszy warsztat staje się okazją do spotkanie z innymi specjalistami i wymiany spostrzeżeń, obserwacji oraz wiedzy dotyczącej interesujących nas zachowań. Całość zostanie omówiona w świetle psychologii rozwojowej dziecka, neurofizjologii ,Teorii Przywiązania oraz Teorii Poliwagalnej.
Termin: Pt 21 maja 17:00 - 20:00
Rola muzyki klasycznej podczas zabaw plastycznych.
Fantazje, improwizacje z wykorzystaniem obrazów.
Hirameki- jak z niczego stworzyć coś…
Teatrzyk cieni.
Edukacja przez ruch- zabawy z pastelami w ujęciu D. Dziamskiej.
Termin: Pt 21 maja 17:00 - 20:00
Cele szkolenia:
- zapoznanie z technikami baśnioterapii
- zaznajomienie z rodzajami oraz założeniami bajek terapeutycznych, psychoedukacyjnych, psychoterapeutycznych i relaksacyjnych
- nauka praktycznego zastosowania bajek i opowiadań w pracy z dziećmi
Termin: Pt 21 maja 18:00 - 21:00
1. Co to jest spektrum autyzmu. Jak objawia się u dzieci?
2. Trudne zachowania ucznia w szkole. Jak reagować i zapobiegać?
3. Sposoby nawiązywania pozytywnych relacji asystenta z zespołem klasowym.
4. Komunikowanie się asystenta z nauczycielami i pracownikami szkoły.
5. Tworzenie relacji asystenta z rodzicami ucznia ze spektrum autyzmu.
Termin: Pt 21 maja 18:00 - 21:00
Szkolenie zapoznaje uczestników z ćwiczeniami i technikami pracy z ręką i stopą oraz sposoby ich wykorzystania poprzez ćwiczenia arteterapeutyczne, techniki teatralne, dramę, prace plastyczne i szeroko rozumianą pedagogikę zabawy.

Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, dyskusje, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.
Termin: So 22 maja 09:00 - 15:00
Zajęcia skierowane są do pedagogów, którzy chcą rozwijać umiejętność komunikowania się w podejściu Nonviolent Communication (NVC) w codziennym życiu szkoły.
Termin: So 22 maja 09:00 - 13:00
Podstawowe założenia Treningu Umiejętności Społecznych wg A. Goldsteina.
Strategie stosowane w Treningu Umiejętności Społecznych.
Charakterystyka funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Omówienie modelowej struktury TUS.
Praca nad zachowaniami trudnymi, które mogą pojawić się w trakcie sesji – strategie proaktywne.
Tworzenie systemów motywacyjnych.
Współpraca z rodzicami/opiekunami uczestnika TUS.
Programowanie rocznego planu pracy z grupą.
Termin: So 22 maja 09:00 - 15:00
Treść zaświadczenia obejmie informację o stopniach, jak również, że uzyskuje się tytuł Terapeuty ręki.

Na szkolenie zapraszamy logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Termin: N 23 maja 09:00 - 15:00
Szkolenie skierowane jest do studentów, pedagogów, nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli oraz pozostałych pracowników placówek oświatowych, opiekuńczo- wychowawczych, domów dziecka i opieki społecznej a także dla rodziców dzieci!
Termin: Pn 24 maja 16:00 - 20:00
Szkoła i przedszkole są źródłem wielu bodźców dla dzieci, ale też miejscem, w którym spędzają większą część dnia. Nadmiar bodźców, interakcje z rówieśnikami, wymagania nauczyciela, sprawdziany i lekcje mogą wywoływać różne reakcje stresowe u wszystkich dzieci, zarówno tych, których rozwój przebiega bez zakłóceń, ale w szczególności u tych dzieci, które mają specjalne potrzeby edukacyjne.
Termin: Pn 24 maja 18:00 - 21:00
Na szkoleniu przyjrzymy się bliżej głoskom tylnojęzykowym oraz przedniojęzykowym. Poznamy najczęściej występujące trudności podczas ich wywoływania i utrwalania. Dowiemy się w jaki sposób (inny niż przed lustrem w gabinecie) wywołać omawiane głoski. Rozwiejemy wątpliwości co do korekcji głosek tylnojęzykowych oraz odpowiemy na pytania uczestników dotyczące wymowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Termin: Pn 24 maja 18:00 - 21:00
Szkolenie dostarcza narzędzi do pracy z tzw. „trudnymi dziećmi”, pozwala na odzyskanie poczucia sprawstwa i kontroli w relacjach z uczniami, uczy modyfikować niepożądane zachowania tak, by nie były przeszkodą do pracy z dzieckiem ani jego rozwoju.
Termin: Pn 24 maja 18:00 - 21:00
Wzmacnianie aktywności własnej i motywacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.
Dostosowanie metod i technik aktywizujących do indywidualnych potrzeb uczniów.
Wielozmysłowe gry i zabawy dydaktyczne – klucz do sukcesu każdego terapeuty.
Termin: Pn 24 maja 18:00 - 21:00
Szkolenie skierowane jest do logopedów, neurologopedów, pedagogów, nauczycieli przedszkola i szkoły, studentów kierunków pedagogicznych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dziecięcego porażenia mózgowego.
Termin: Wt 25 maja 18:00 - 21:00
1. Prawidłowa pozycja spoczynkowa języka – wpływ pozycji ciała pacjenta.
2. Przyczyny nieprawidłowej pozycji spoczynkowej języka. Indywidualne podejście terapeutyczne.
3. Oddychanie, połykanie – prawidłowe i nieprawidłowe, rozwiązania terapeutyczne.
4. Model terapii uwzględniający kształtowanie prawidłowych nawyków. Ćwiczenia utrwalające prawidłową pozycję spoczynkową języka.
Termin: Wt 25 maja 18:00 - 21:00
Uczestnicy:
Poznają różne metody pracy z dzieckiem,
Nauczą się, jak zastosować gry i zabawy stymulujące rozwój dziecka,
Dowiedzą się, jak uniknąć typowych błędów
Poznają sposoby rozbudzania kreatywności dzieci
Możliwość konsultacji indywidualnych z trenerem.
Termin: Wt 25 maja 18:00 - 21:00
Wsparcie motoryki małej i grafomotoryki z wykorzystaniem integracji sensorycznej
Elementy anatomii - budowa kończyny górnej.
Napięcie mięśniowe i jego znaczenie.
Postawa ciała.
Mała motoryka
Wykorzystanie założeń integracji sensorycznej w terapii ręki.
Osiągnięcia rozwojowe dziecka.
Odruchy i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka.
Etapy rozwoju grafomotoryki.
Budowa planu pracy z dzieckiem.
Zabawy i aktywności.
Termin: Wt 25 maja 18:30 - 21:30
Podstawowe zagadnienia z zakresu rozwoju motoryki małej i dużej; rola przedszkola i rodziców w rozwoju motoryki; zagrożenia.
Motoryka mała – ćwiczenia i zadania z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych.
Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki czytania i pisania.
Propozycje prac plastyczno – technicznych wspierających rozwój motoryki małej.
Podsumowanie – prezentacja pomocy, książek, gier wspomagających pracę nauczyciela.
Termin: Śr 26 maja 18:00 - 21:00
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami związanymi z ekspozycją alkoholu na płód i jego konsekwencjami wpływającymi na rozwój i funkcjonowanie dziecka.
Termin: Śr 26 maja 18:00 - 21:00
Na szkoleniu dowiecie się Państwo, jak poprzez techniki plastyczne wprowadzić dzieci w świat pisania i przygotować rękę do zapisu graficznego liter. Wykorzystujemy wtedy naturalną u dziecka chęć poznania czegoś nowego, chęć zabawy.
Termin: Śr 26 maja 18:00 - 21:00
– co to jest inteligencja emocjonalna
– jak dziecko wyraża swoje emocje i dlaczego są one potrzebne
– co powoduje frustrację u dziecka w wieku przedszkolnym
– co kryje się za samotnością, izolowaniem się, agresją, zachowaniami, które powodują, że dziecko nadmiernie zwraca na siebie uwagę
– dlaczego dzieci bywają wycofane i nieśmiałe
– przedszkolak, który kłamie
– jak zarządzać emocjami przedszkolaka – jak reagować
Termin: Cz 27 maja 18:00 - 21:00
Szkolenie dla nauczycieli szkół niebędących specjalistami.
Termin: Cz 27 maja 18:00 - 20:30
1. Kiedy diagnozujemy opóźniony rozwój mowy?
2. Różnica pomiędzy samoistnym i niesamoistnym opóźnionym rozwojem mowy.
3.Czerwone flagi w rozwoju dziecka.
4. Przegląd narzędzi do diagnozy i praktyczne wskazówki.
5. Rozwiązania terapeutyczne – moc inspiracji.
6. Uczestnik otrzyma materiały do terapii w pdf do druku!
Termin: Cz 27 maja 18:00 - 21:00
Przygotowanie do wywoływania głosek szeregu szumiącego i głoski „r”
Termin: Cz 27 maja 18:00 - 21:00
Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia, pragnących wzbogacić swój warsztat pracy. Dla studentów, nauczycieli, rodziców, pedagogów i początkujących terapeutów – dla wszystkich osób, które chcą umieć rozpoznać ucznia z dysgrafią i nieść pomoc podopiecznym z niską jakością graficzną pisma.
Termin: Pt 28 maja 17:00 - 20:00
Przebieg szkolenia: szkolenie składa się z części teoretycznej, dyskusja, wymiana doświadczeń; podczas szkolenia uczestnicy otrzymają gotowe pomysły na ćwiczenia, gry i zabawy ruchowe, które można wykorzystać podczas zajęć z przedszkolakami i szkolniakami w każdej grupie wiekowej.
Termin: Pt 28 maja 18:00 - 21:00
Kreatywność nie jest darem dla wybrańców. Można ją rozwijać i można sprawiać, aby myślenie było oryginalne. Ćwiczenia rozwijające kreatywność można zastosować w szkole przy okazji…i bez okazji.
Termin: Pt 28 maja 18:00 - 21:00
Praca logopedy w świetle przepisów prawa.
Możliwości wykonywania zawodu logopedy – charakterystyka pracy w placówkach publicznych i niepublicznych.
Wyposażenie gabinetu logopedycznego – stacjonarnego i mobilnego.
Organizacja pracy logopedy – diagnoza, terapia, dokumentacja logopedyczna.
Termin: Pt 28 maja 18:00 - 21:00
Podstawy robotyki w przedszkolu i szkole.
Przegląd najpopularniejszych robotów dostępnych na rynku.
Przykłady wykorzystania robotów w różnych obszarach rozwojowych dzieci.
Pomysł na projekt z robotyką w tle.
Termin: Pt 28 maja 18:00 - 21:00
Szkolenie zakończone certyfikatem, który pozwala na wykorzystanie metod arteterapeutycznych w pracy. (Po spełnieniu wymogów formalnych).
Szkolenie przygotowane jest dla osób pracujących na co dzień z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacji, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej.
Termin: So 29 maja 09:00 - N 30 maja 15:00
Pakiet szkoleń dwa w jednym - promocja:
Udział w dwóch szkoleniach: 220 zł 
Udział w jednym szkoleniu: 149 zł
Termin: So 29 maja 09:00 - 15:30
· Twórca metody;
· Założenie integracji sensorycznej;
· Rola i znaczenie zmysłów;
· Rozwój zmysłów w okresie prenatalnym + ciekawe wyniki badań;
· Sposoby stymulacji zmysłów;
· Zaburzenia SI – wyjaśnienie pojęcia
· Podział zaburzeń wg J. Ayers i L. Miller
· Rodzaje zaburzeń i ich objawy;
· Jak zachowuje się dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i szkole? Na co zwracać uwagę?
· Analiza diagnozy dziecka z zaburzeniami SI
· Propozycje ćwiczeń;
· Dyspraksja
· Warsztat – zabawy, ćwiczenia i aktywności, prezentacja pomocy dydaktycznych
· Scenariusz zajęć z wykorzystaniem integracji sensorycznej do pracy w przedszkolu i w szkole
Termin: So 29 maja 09:00 - 14:00
Uczestnicy poznają proste techniki, których podstawą jest improwizacja. Zyskają zbiór zabaw fabularyzowanych, ruchowych, plastycznych i teatralnych, które staną się bazą do tworzenia indywidualnych pomysłów na lekcje, zajęcia i wyjazdy wakacyjne. Każdy uczestnik otrzyma gotowe scenariusze, do wykorzystania w dowolnej formie pracy.
Termin: N 30 maja 09:00 - 12:00
Kurs podstawowy – dotyczy patomechanizmów, metod diagnozowania oraz terapii motorycznych zaburzeń mowy u dorosłych. Uczestnik otrzyma podsumowanie – zestawienie klasyfikacji i objawów dyzartrii, zaleceń terapeutycznych oraz czasowy dostęp do prezentacji.
Termin: Pn 31 maja 17:00 - 20:00
Szkolenie ma na celu rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi u dzieci, której mogą służyć różnorodne ćwiczenia na szukanie różnic, gry memory, łamigłówki, a także zabawy angażujące zmysły i ciało.
Termin: Pn 31 maja 17:00 - 20:00
Szkolenie jest zbiorem informacji dla tych osób, które chcą szerzej zgłębić tematykę wykorzystania znajomości procesów integracji sensorycznej w tworzeniu ćwiczeń z zakresu terapii ręki.
Termin: Pn 31 maja 17:00 - 20:10
Szkolenie jest swoistym wyposażeniem nauczycieli w umiejętność udzielania i ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzenia jej dokumentacji.
Termin: Pn 31 maja 18:00 - 19:30
Na szkoleniu przyjrzymy się bliżej głoskom wargowo - zębowym. Poznamy najczęściej występujące trudności podczas ich wywoływania i utrwalania. Dowiemy się jak w kreatywny sposób wywołać omawiane głoski. Rozwiejemy wątpliwości co do korekcji głosek wargowo - zębowych oraz odpowiemy na pytania uczestników dotyczące wymowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Termin: Pn 31 maja 18:00 - 21:00
Czerwiec 2021
Zagrożenia w Internecie (gdzie szukać pomocy)
Młody człowiek w sieci – uzależnienie vs. rozwój
Współpraca z rodzicami – a bezpieczeństwo cyfrowe dzieci
Ochrona prywatności i danych. Własność intelektualna
Warte polecenia – aplikacje i strony internetowe
Zabezpiecz swój sprzęt – co mogę zrobić na start?
Termin: Wt 1 czerwca 18:00 - 21:00
Szkolenie skierowane jest do logopedów, neurologopedów, pedagogów, nauczycieli przedszkola i szkoły, studentów kierunków pedagogicznych, rodziców pragnących poszerzyć swoją wiedzę oraz poznać strategię wspierającą rozwój dzieci z deficytami.
Termin: Wt 1 czerwca 18:00 - 21:00
Czynniki wpływające na rozwój dziecka
Zadania rozwojowe oraz kamienie milowe osiągane przez dziecko
Podstawowe potrzeby rozwojowe oraz sposoby ich zaspokajania
Kompetencje społeczno-emocjonalne w rozwoju dziecka
Rola dorosłego i wpływ środowiska na rozwój dziecka
Sposoby wspierania: rozwoju społecznego, poznawczego, emocjonalnego, rozwoju mowy
Termin: Wt 1 czerwca 18:30 - 21:30
Szkolenie dla nauczycieli przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, wszystkich pracujących z dziećmi.
Termin: Wt 8 czerwca 18:00 - 21:05
1.Czym jest dotyk?
2. Rozwój zmysłu dotyku.
3. Hierarchia zmysłów
4. Znaczenie dotyku dla rozwoju
5. Brak dotyku i jego wpływ na funkcjonowanie człowieka
6. Sposoby odbierania i cieszenia się dotykiem.
7. Wspieranie rozwoju dotyku u dzieci.
8. Gry i zabawy rozwijające dotyk
Termin: Wt 8 czerwca 18:00 - 21:00
Na szkolenie zapraszamy logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Termin: Śr 9 czerwca 14:00 - 20:00
Szkolenie skierowane jest do logopedów, neurologopedów, pedagogów, nauczycieli przedszkola i szkoły, studentów kierunków pedagogicznych i logopedycznych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu opóźnionego rozwoju mowy.
Termin: Śr 9 czerwca 18:00 - 21:00
Omówienie funkcji oddychania torem nosowym.
Znaczenie pozycji spoczynkowej układu oralnego.
Konsekwencje dysfunkcji oddychania.
Krótkie omówienie metod terapii.
Termin: Śr 9 czerwca 19:00 - 21:00
Szkolenie dedykowane nauczycielom i innym specjalistom współpracującymi z instytucją szkoły. Wzbogaca warsztat pracy nauczyciela o niezbędne kompetencje w pracy z dzieckiem i rodzicem. Poszerza wiedzę i wprowadza nowe metody i zalecenia profilaktyczne dotyczące fonoholizmu.
Termin: Cz 10 czerwca 18:00 - 21:00
Joga nie musi być nudna, gdyż również w formie „jogowej” zabawy dziecko uczy się najlepiej.
Termin: Cz 10 czerwca 18:00 - 21:00
1. Czym jest AAC?
2. Pierwsze kroki w AAC.
3. Przegląd pomocy dostępnych na rynku.
4. Tworzenie własnych pomocy AAC.
5. Idea czytania uczestniczącego w AAC.
6. Terapia z wykorzystaniem AAC krok po kroku.
Termin: Cz 10 czerwca 18:00 - 21:00
Celem szkolenia jest zapoznanie z metodami diagnostycznymi dysfagii u dzieci.
Termin: Cz 10 czerwca 18:00 - 21:00
Niniejszy warsztat staje się okazją do spotkanie z innymi specjalistami i wymiany spostrzeżeń, obserwacji oraz wiedzy dotyczącej interesujących nas zachowań. Całość zostanie omówiona w świetle psychologii rozwojowej dziecka, neurofizjologii ,Teorii Przywiązania oraz Teorii Poliwagalnej.
Termin: Pt 11 czerwca 17:00 - 21:00
Dysfunkcje w stawie skroniowo-żuchwowym są przyczyną wielu trudnych i niespecyficznych dolegliwości. Bardzo często przyczynami dysfunkcji są zaburzenia czynnościowe lub wady zgryzu. W pracy logopedy ważne jest, aby przynajmniej w sposób przesiewowy móc ocenić pracę stawu skroniowo-żuchwowego oraz wdrożyć ćwiczenia, które poprawią przede wszystkim jakość życia pacjenta.
Termin: Pt 11 czerwca 18:30 - 20:30
Kurs „100 pomysłów na afazję” skupia się na praktycznej stronie terapii afazji u dorosłych (wiele propozycji treningów można zastosować u dzieci). Obie części obejmują całość zagadnień, jednak nie ma wymogu uczestnictwa w obu kursach.
Termin: So 12 czerwca 09:00 - 14:00
Omówienie technik pracy z licznymi przykładami i inspirującymi ćwiczeniami.
Termin: N 13 czerwca 09:00 - 14:00
Ocenianie kształtujące to ocenianie ułatwiające i wspierające proces uczenia się. Właśnie z tymi wyzwaniami zmaga się każdy nauczyciel na swoich zajęciach. Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat tej metody, która pomoże im poprawić jakość pracy swojej kasy/ nauczanego przedmiotu/ edukacji.
Termin: Pn 14 czerwca 18:00 - 19:30
Szkolenie jest bogate w informacje i inspiracje pomagające wspierać indywidualny rozwój dzieci oraz procesy grupowe z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej i terenów zielonych.
Termin: Pn 14 czerwca 18:00 - 21:00
Sprzężenia spektrum autyzmu i niepełnosprawności intelektualnej.
Funkcjonowanie ucznia ze spektrum autyzmu w szkole.
Prawa i obowiązki wobec ucznia wynikające z rozporządzenia MEN.
Charakterystyka trudnych zachowań u uczniów ze spektrum autyzmu.
Ograniczanie i eliminowanie niepowołanych reakcji w spektrum autyzmu.
Dostosowanie miejsca pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu.
Ćwiczenia i aktywności wykorzystywane do pracy z uczniem ze spektrum autyzmu. 
Termin: Pn 14 czerwca 18:00 - 21:00
Szkolenie dotyczy postępowania z dorosłymi pacjentami z rurką tracheostomijną, w aspekcie przygotowania do dekaniulacji, usprawniania połykania i fonacji.
Termin: Pn 14 czerwca 18:00 - 19:30
Masaż Shantali znajduje swoje zastosowanie dla każdej osoby, niezależnie od wieku i od tego, czy osoba jest dotknięta dodatkowymi obciążeniami psycho – fizycznymi, czy też nie. Ponadto Shantala jest łatwa do nauczenia, prosta i może być idealnym narzędziem wzmacniającym więź między rodzicem a odbiorcą opieki. Wielu opiekunów, rodziców i wolontariuszy oraz inne osoby, które mają z tymi technikami doświadczenie, jest entuzjastycznie nastawionych.
Termin: Pn 14 czerwca 19:00 - 21:00
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.
Termin: Wt 15 czerwca 17:00 - 20:00
Co to jest pedagogika zabawy – cechy, funkcje, zasady, rodzaje i efekty pedagogiki zabawy.
Kto jest moim uczniem – charakterystyka dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze względu na ich możliwości oraz mocne i słabe strony w danych grupach wiekowych. Wprowadzanie i zrozumienie „dobrej rywalizacji”.
Propozycje atrakcyjnych i angażujących zabaw i projektów.
Termin: Wt 15 czerwca 18:00 - 21:00
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi aspektami związanymi z istotą opóźnionego rozwoju mowy.
Termin: Wt 15 czerwca 18:00 - 21:00
Prowadząca szkolenie w sposób innowacyjny i twórczy zaprezentuje Ci jak można stworzyć własne pomoce terapeutyczne, które wykorzystasz w codzienne praktyce terapeutycznej. Po szkoleniu opracujesz własne pomoce i dostosujesz do nich metody terapeutyczne.
Termin: Wt 15 czerwca 18:00 - 21:00
Dla: wszystkich, w tym logopedów, studentów, terapeutów.
Termin: Śr 16 czerwca 18:00 - 21:00
Celem szkolenia jest zapoznanie z symptomatyką, konsekwencjami choroby po/covidowej oraz z możliwościami terapii logopedycznej tychże pacjentów.
Termin: Śr 16 czerwca 18:00 - 20:00
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami związanymi z istotą i zaburzeniami napięcia mięśniowego u dzieci.
Termin: Śr 16 czerwca 18:00 - 21:00
Poznaj zasady rządzące fonacją, budowę aparatu głosowego. Wypracuj emisyjne techniki. Każdy głos może być szkolony i każdy przy pracowitości może opanować technicznie swój instrument głosowy.
Termin: Cz 17 czerwca 18:00 - 21:00
Szkolenie jest skierowane dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, terapeutów, logopedów, fizjoterapeutów, oligofrenopedagogów oraz wszystkich osób zainteresowanych kynoterapią.
Termin: Cz 17 czerwca 18:00 - 21:00
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami wspierającymi dziecko z ADHD w placówce edukacyjnej.
Termin: Cz 17 czerwca 18:00 - 21:00
Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu  plastrów-kinesiotapingu . Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie  terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego.
Termin: Pt 18 czerwca 14:00 - 20:00
Kodowanie i programowanie podczas nauki.
Przykłady platform, programów, gier i generatorów.
Praca w klasie z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.
Jak zacząć tworzyć własne materiały dla dzieci.
Termin: Pt 18 czerwca 18:00 - 21:00
Dwanaście par nerwów czaszkowych należy do obwodowego układu nerwowego. Ich rolą jest unerwienie czuciowe i ruchowe głównie w obszarze głowy i twarzy – wyjątkowy jest nerw błędny. Część z nich odgrywa ważną rolę w funkcji mowy i połykania. W czasie badania pacjenta logopeda powinien również skupić się na ocenie nerwów czaszkowych.
Termin: Pt 18 czerwca 18:30 - 20:30
Szkolenie zapoznaje uczestników z ćwiczeniami i technikami pracy z ręką i stopą oraz sposoby ich wykorzystania poprzez ćwiczenia arteterapeutyczne, techniki teatralne, dramę, prace plastyczne i szeroko rozumianą pedagogikę zabawy.
Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, dyskusje, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.
Termin: So 19 czerwca 09:00 - 15:00
Podstawowe założenia Treningu Umiejętności Społecznych wg A. Goldsteina.
Strategie stosowane w Treningu Umiejętności Społecznych.
Charakterystyka funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Omówienie modelowej struktury TUS.
Praca nad zachowaniami trudnymi, które mogą pojawić się w trakcie sesji – strategie proaktywne.
Tworzenie systemów motywacyjnych.
Współpraca z rodzicami/opiekunami uczestnika TUS.
Programowanie rocznego planu pracy z grupą.
Termin: So 19 czerwca 09:00 - 15:00
Szkolenie skierowane jest do logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów zajęciowych, lekarzy.
Termin: So 19 czerwca 09:00 - 12:00
Przedstawienie teoretycznych zagadnień dotyczących typologii otępień oraz diagnoza i terapia chorób otępiennych. Prezentacja stosowanych form terapii, dobór metod i narzędzi.
Termin: N 20 czerwca 09:00 - 12:00
Na szkolenie zapraszamy logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Termin: N 20 czerwca 09:00 - 15:00
Kurs „Motoryczne zaburzenia mowy – apraksja” omawia zagadnienia zaburzeń o typie apraksji mowy u dorosłych (zarówno izolowanych, jak i towarzyszących afazji). Przedstawiane zostaną metody diagnostyczne oraz różnorodne metody i techniki terapii.
Termin: N 20 czerwca 17:00 - 20:00
Masz problem w wywołaniem prawidłowej realizacji głosek dentalizowanych? Nie wiesz jak w ciekawy i angażujący dziecko sposób zachęcić do pracy nad utrwalaniem poprawnej artykulacji głosek ciszących, syczących i szumiących? Brakuje Ci pomysłów na pomoce logopedyczne i karty pracy? Skorzystaj ze szkolenia, na którym poznasz odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące głosek trzech szeregów
Termin: Pn 21 czerwca 18:00 - 21:00
Blok I: Higiena jamy ustnej w dysfagii.
Blok II: Higiena jamy ustnej u pacjentów z nowotworami w obrębie jamy ustnej, gardła i nosa.
Termin: Wt 22 czerwca 18:00 - 20:00
Lipiec 2021
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami związanymi z istotą i zaburzeniami sensorycznymi oraz strategiami terapeutycznymi wobec ucznia z zaburzeniami SI.
Termin: Śr 7 lipca 18:00 - 21:00
Szkolenie jest wprowadzeniem nauczycieli w zorganizowanie zajęć dla klasy, do której uczęszczają uczniowie ze SPE oraz wsparciem z zakresu prowadzenia obligatoryjnej dokumentacji, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze SPE i ich rodzicom.
Termin: Cz 8 lipca 18:00 - 20:00
Kształtowanie postawy ciała u dziecka w wieku szkolnym jest zależne od wielu czynników. W jaki sposób można wspomagać rozwój kontroli posturalnej wykorzystując świadomą pracę z oddychaniem, uziemieniem stóp oraz ustawieniem głowy w przestrzeni?
Termin: Cz 8 lipca 18:00 - 21:00
Szkolenie skierowane jest do logopedów, pedagogów, nauczycieli przedszkola i szkoły, studentów kierunków pedagogicznych i logopedycznych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zaburzeń integracji sensorycznej oraz zdobywać praktyczne umiejętności do pracy z uczniem z zaburzeniami sensorycznymi w kontekście nadwrażliwości.
Termin: Pt 9 lipca 18:00 - 21:00
Szkolenie skierowane jest do logopedów, pedagogów, nauczycieli przedszkola i szkoły, studentów kierunków pedagogicznych i logopedycznych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zaburzeń integracji sensorycznej oraz zdobywać praktyczne umiejętności do pracy z uczniem z zaburzeniami sensorycznymi w kontekście nadwrażliwości.
Termin: Pt 9 lipca 18:00 - 21:00
Elektroterapia oddziałuje na cały aparat artykulacyjny człowieka, wspomagając jego działanie. Zabieg pobudza do pracy włókna mięśniowe podniebienia, wskutek czego następuje wzmocnienie siły, przyrost masy oraz objętości mięśni.
Termin: So 10 lipca 09:00 - 17:00
Miejsce: Warszawa
Szkolenie skierowane jest do logopedów, terapeutów, terapeutów autyzmu, pedagogów, nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych, rodziców pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zaburzeń rozwoju, chcących nawiązać kontakt z dzieckiem z ASD.
Termin: Pn 12 lipca 18:00 - 21:00
Szkolenie skierowane jest do logopedów, terapeutów, terapeutów autyzmu, pedagogów, nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych, rodziców pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zaburzeń rozwoju, chcących nawiązać kontakt z dzieckiem z ASD.
Termin: Pn 12 lipca 18:00 - 21:00
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami związanymi z istotą zachowań trudnych oraz pokazanie strategii wspomagających pracę nad takimi deficytami.
Termin: Wt 13 lipca 18:00 - 21:00
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.
Termin: Wt 13 lipca 18:30 - 21:30
W kontekście różnych rodzajów niepełnosprawności i chorób pojawiają się problemy ze spożywaniem żywności i połykaniem. Zwykle są to poważne ograniczenia, które często powodują obciążenia w codziennym życiu osób dotkniętych chorobą, jak i ich krewnych oraz opiekunów.
Termin: Śr 14 lipca 15:30 - 16:00
Celem szkolenia jest poznanie znaczenia kształtowania się lateralizacji dla rozwoju dziecka. Omówione zostaną sposoby diagnozy lateralizacji, zgodnie z dwoma wystandaryzowanymi protokółami diagnostycznymi. Uczestnik zapozna się ze strategiami terapeutycznymi w przypadku zaburzonej lateralizacji.
Termin: Śr 14 lipca 18:00 - 21:00
1. Podstawowe założenia metody Montessori.
2. Pomoce Montessori – do czego służą i jak z nich skorzystać?
3. Jak rozwijać wszechstronnie dziecko wykorzystując metodę Montessori.
4. Tworzenie własnych pomocy edukacyjnych w duchu Montessori.
Termin: Cz 15 lipca 18:00 - 21:00
Adresaci wczesnych oddziaływań logopedycznych
Warunki diagnozy PNR oralnych
Odruchy i znaczenie ich jakości dla poboru pokarmu
Najczęściej spotykane zaburzenia odruchów oralnych/funkcji
Proponowany protokół postępowania w przypadku zaburzeń
Termin: So 17 lipca 19:00 - 21:00
1. Zeszyt logopedyczny, czy ważny element terapii?
2. Sprawdzone, autorskie rozwiązania stworzenia zeszytu logopedycznego dla dziecka z:
– dyslalią
– ORM
– wymagającego wsparcia AAC.
3. Zeszyt logopedyczny hand made – doskonale uczy i bawi!
4. Propozycje i inspiracje zeszytowe.
5. Elementy zeszytu do druku, gotowe szablony w formacie pdf.
Termin: Pn 19 lipca 18:00 - 21:00
Celem szkolenia jest poznanie odruchów pierwotnych w holistycznym rozumieniu ich znaczenia. Omówione zostaną odruchy pierwotne warunkujące dalszy rozwój dziecka. Przedstawione zostaną testy diagnozy każdego z omawianych odruchów.
Termin: Wt 20 lipca 18:00 - 21:00
Celem szkolenia jest poznanie odruchów pierwotnych w holistycznym rozumieniu ich znaczenia. Omówione zostaną odruchy pierwotne warunkujące dalszy rozwój dziecka. Przedstawione zostaną testy diagnozy każdego z omawianych odruchów.
Termin: Wt 20 lipca 18:00 - 21:00
SPE – wyjaśnienie pojęcia.
Podział trudności z wyszczególnieniem ich objawów.
Wymagania wynikające z rozporządzenia.
Dynamika pracy z uczniem.
Sposoby organizacji pracy z uczniem z SPE.
Metody i formy pracy z uczniem z SPE w edukacji wczesnoszkolnej.
Ćwiczenia i aktywności wykorzystywane na zajęciach z dzieckiem ze SPE.
Przykładowe pomoce i karty pracy, które mogą zostać wykorzystane na zajęciach.
Podsumowanie/wnioski.
Termin: Wt 20 lipca 18:30 - 21:30
– jak rozwijać kompetencje miękkie u dzieci,
– jak nauczyć ich logicznego myślenia,
– jak rozwijać umiejętności matematyczne,
– jak nauczyć ich stosowania zasad i schematów
– jak rozwijać umiejętności kreatywnego myślenia,
– jak posługiwać się bezpłatnymi narzędziami do kodowania?
Termin: Śr 21 lipca 18:00 - 21:00
Szkolenie pomoże znaleźć odpowiedzi na pytanie: jak w dzisiejszych czasach być szanowanym i potrzebnym dorosłym? Jak budować swój autorytet wśród dzieci i młodzieży w oparciu o zdrowe relacje, mądre zasady, prawidła rozwojowe i własną bogatą osobowość.
Termin: Cz 22 lipca 18:00 - 21:00

Arteterapia - szkolenie certyfikacyjne - on-line
Szkolenie zakończone certyfikatem, który pozwala na wykorzystanie metod arteterapeutycznych w pracy. (Po spełnieniu wymogów formalnych).
Szkolenie przygotowane jest dla osób pracujących na co dzień z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacji, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej.
Termin: So 24 lipca 09:00 - N 25 lipca 15:00
Szkolenie skierowane jest do logopedów, neurologopedów, pedagogów, nauczycieli przedszkola i szkoły, studentów kierunków pedagogicznych, terapeutów integracji sensorycznej pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zaburzeń mowy uwarunkowanych sensorycznie.
Termin: Wt 27 lipca 18:00 - 21:00
Szkolenie skierowane jest do pracowników: domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy i innych tego typu jednostek, które zajmują się między innymi opieką osób niepełnosprawnych intelektualnie, z autyzmem, z Zespołem Aspergerem. Dla pracowników DPS, opiekunów MOPS i GOPS.
Termin: Śr 28 lipca 18:00 - 21:00
Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy niezbędnej do pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim popartej wieloma przykładami. Zdobyte informacje pozwolą zapanować nad uczniem, wybrać odpowiednie metody i formy pracy. A w rezultacie zrealizować w sposób ciekawy i twórczy obowiązującą podstawę programową.
Termin: Cz 29 lipca 18:00 - 21:00
Kurs nadaje uprawnienia, podparte międzynarodowym Certyfikatem Instruktora Masażu Shantali Special Care, do prowadzenia kursów bazowych /basic level/ masażu Shantali przeznaczonych dla opiekunów i rodziców. Uprawnia do prowadzenia zajęć z masażu w placówkach opiekuńczych dla osób dorosłych i dzieci, w ZOL -ach, na oddziałach rehabilitacyjnych, szkołach rodzenia, klubikach dziecięcych, a także w SPA.
Termin: Pt 30 lipca 09:00 - N 1 sierpnia 14:00
Miejsce: Warszawa
Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu  plastrów-kinesiotapingu . Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie  terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego. Terapeuta po zakończeniu szkolenia powinien samodzielnie dobierać metody klejenia dysfunkcji  a także umieć odpowiednio wykorzystać taśmy w procesie terapii  logopedycznej , stomatologicznej.
Termin: So 31 lipca 09:00 - 15:00
Miejsce: Warszawa
Sierpień 2021
Wymagany certyfikat ukończenia kinesiotapingu - część I
Termin: N 1 sierpnia 09:00 - 15:00
Szukasz niebanalnych pomysłów na kreowanie twórczej przestrzeni dla Twoich przedszkolaków? To szkolenie jest właśnie dla Ciebie. Jeśli masz dość wertowania przewodników dla nauczycieli w poszukiwaniu inspiracji, weź udział w tym szkoleniu!
Termin: Wt 17 sierpnia 17:00 - 20:00
Szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami i metodami pracy, jakie można wykorzystać podczas zajęć z uczniem niepełnosprawnym w czasie pobytu w świetlicy szkolnej lub środowiskowej, w czasie zajęć w przedszkolu i szkole. Szkolenie prowadzone jest poprzez mini wykład oraz analizę konkretnych problemów.
Termin: Wt 17 sierpnia 18:00 - 21:00
Zajęcia prowadzone zdalnie – jak się do nich przygotować?
Praktyczne wykorzystanie bezpłatnych aplikacji podczas zajęć online.
Jak uczyć skutecznie bawiąc się z uczniami.
Gry i zabawy aktywizujące – rozgrzewki językowe, urozmaicanie lekcji, utrwalanie wiadomości.
Termin: Śr 18 sierpnia 18:00 - 21:00
Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu plastrów-kinesiotapingu . Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego.
Termin: So 21 sierpnia 18:00 - 21:00
Jak włączyć dziecko ze spektrum autyzmu do zespołu klasowego?
Jak rozmawiać z uczniami o zaburzeniach ze spektrum autyzmu?
Jakich trudności można się spodziewać w relacji uczeń ze spektrum autyzmu a klasa?
Termin: So 21 sierpnia 18:00 - 21:00
1. Poznanie przepisów prawa dotyczące tworzenia programów innowacyjnych i projektów edukacyjnych.
2. Zdobycie wiedzy na czym polega praca projektowa oraz dobre praktyki, poznanie ich pozytywów i zastosowanie w pracy z uczniami.
3. Zdobycie umiejętności konstruowania projektów edukacyjnych zgodnych z wymogami.
4. Poznanie struktury i rodzajów innowacji pedagogicznej, poddanie jej ewaluacji.  
Termin: Pn 23 sierpnia 18:00 - 19:30
Zapraszamy na szkolenie logopedów, terapeutów, rodziców.
Termin: N 29 sierpnia 09:00 - 14:00
Miejsce: Warszawa
Wrzesień 2021
Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w świat zabaw dla najmłodszej grupy wiekowej dzieci. Będzie to maraton zabaw ruchowych – tańce, zgadywanki, zabawy z chustą animacyjną, gry zespołowe, zabawy sensoryczne, usprawniające oraz wiele innych.
Termin: Pn 6 września 17:00 - 20:00
Przekazanie podstaw teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną w celu lepszego wspierania potencjału rozwojowego dziecka, ucznia lub wychowanka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym, zakresie opieki i wsparcia w szkole.
Termin: Wt 7 września 18:00 - 21:00
Wprowadzenie do programu terapii SAZ.
Analiza zachowania.
Tworzenie środowiska SAZ.
Programy szczegółowe dla dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Droga rozwoju z wykorzystaniem SAZ w zakresie umiejętności podstawowych, początkowych i pośrednich.
Nauczanie umiejętności w oparciu o SAZ krok po kroku.
Termin: Wt 7 września 18:00 - 21:00
Podczas Szkolenia Uczestnicy zdobędą nowe umiejętności oraz poszerzą swoją wiedzę na temat wykorzystania ćwiczeń sensoterapeutycznych w pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi.
Termin: Śr 8 września 17:00 - 20:00
Krótkie omówienie patoanatomii oralnych w wędzidełkach (języka, warg, policzków) u dzieci na materiale zdjęciowym.
Wpływ ankyloglossii i innych skróceń wędzidełek na fizjologię w tym obszarze (karmienie, oddychanie) i wzorce ruchowe.
Logopedyczne wyznaczniki frenulotomii.
Krótka analiza przypadku.
Termin: Śr 8 września 19:00 - 21:00
Czego się nauczę? Uczestnicy kursu nauczą się zwracać uwagę na konkretne zachowania u dzieci bądź brak pewnych umiejętności, które powinny skłonić ich do wzmożonej obserwacji dziecka, rozmowy z rodzicem i specjalistą. Uczestnicy kursu nauczą się, jak w prosty sposób pracować z dziećmi na co dzień i pomagać im poruszać się po obszarach, które są dla ich uczniów wyzwaniem.
Termin: Cz 9 września 18:00 - 21:00
Dzień 1: 08:30-17:15
Dzień 2: 08:00-12:45
W trakcie szkolenia jego uczestnicy poszerzą swoją wiedzę w zakresie metod diagnozy porażenia nerwu twarzowego oraz nabędą umiejętność prowadzenia kompleksowej rehabilitacji w różnych podejściach terapeutycznych stosowanych z powodzeniem w krajach niemieckojęzycznych: Szwajcarii, Austrii i Niemczech, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji PNF.
Termin: So 11 września 08:30 - N 12 września 12:45
Miejsce: Warszawa
Szkolenie skierowanie jest do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych oraz wszystkich, którzy chcieliby nauczyć swoich uczniów umiejętności uczenia się.
Termin: So 11 września 09:00 - 13:00
Bycie twórczym jest nieodzowne w zawodzie nauczyciela, twórczego podejścia wymagają zarówno uczniowie zdolni, jak i ci którzy mają trudności w nauce lub sprawiają problemy wychowawcze. To właśnie kreatywność pozwala nam zmierzyć się i podołać coraz to nowym problemom, wprowadzając w życie innowacyjne rozwiązania.
Termin: Pn 13 września 17:00 - 20:00
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz osoby pracujące z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Termin: Pn 13 września 18:00 - 21:00
Szkolenie prowadzone w połączeniu kilku metod: podającej, eksponującej, symulującej, a przede wszystkim stawiane na aktywność uczestników. Dedykowane dla nauczycieli i innych specjalistów współpracujących z szkołą. Ma na celu wzbogacić zakres wiedzy dotyczący cyberprzemocy oraz wdrażania czynności profilaktycznych w tym zakresie.
Termin: Pn 13 września 18:00 - 21:00
1. Czy można nauczyć przedsiębiorczości przedszkolaka?
2. Co wspólnego ma ekologia z oszczędzaniem?
3. Czy warto dać dziecku pieniądze?
4. Jak działać projektowo i innowacyjnie w oparciu o temat przedsiębiorczości?
Termin: Wt 14 września 18:00 - 21:00
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego/wczesnoszkolnego oraz osoby pracujące z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Termin: Wt 14 września 18:00 - 21:00
Szkolenie ma na celu przedstawienie metod nauki czytania i pisania oraz sposobów ich wdrażania podczas nauczania w przedszkolu i w klasach początkowych.
Termin: Śr 15 września 18:00 - 21:00
Wprowadzenie do terminologii.
Charakterystyka afazji dziecięcej – praktyczne wskazówki.
Jak pomóc dziecku z afazją pokonywać trudności szkolne?
Uczeń z afazją – dostosowanie wymagań edukacyjnych w szkole
Termin: Cz 16 września 12:00 - 13:00
Kurs nadaje uprawnienia, podparte międzynarodowym Certyfikatem Instruktora Masażu Shantali Special Care, do prowadzenia kursów bazowych /basic level/ masażu Shantali przeznaczonych dla opiekunów i rodziców. Uprawnia do prowadzenia zajęć z masażu w placówkach opiekuńczych dla osób dorosłych i dzieci, w ZOL -ach, na oddziałach rehabilitacyjnych, szkołach rodzenia, klubikach dziecięcych, a także w SPA.
Termin: Pt 17 września 09:00 - N 19 września 14:00
Na szkoleniu poznasz praktyczne gry i zabawy logopedyczne – indywidualne i grupowe. Piosenki, wierszyki, wyliczanki pomocne w prowadzeniu terapii.
Termin: Pt 17 września 18:00 - 21:00
Konferencja dla: nauczycieli z pasją, pedagogów, nauczycieli wspomagających, osób, pracujących jako pomoc nauczyciela, jak również dla osób pracujących w ośrodkach opieki społecznej, dla asystentów uczniów oraz wszystkich zainteresowanych.
Termin: So 18 września 09:30 - 14:40
Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu plastrów-kinesiotapingu . Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego.
Termin: Pt 24 września 14:00 - 20:00
Szkolenie skierowane do nauczycieli pedagogów, psychologów, animatorów , instruktorów oraz wszystkich, którzy pracują/ chcą pracować z dziećmi. Pozwala na lepsze zrozumienie dzieci, ich emocji, zachowań.
Termin: So 25 września 09:00 - N 26 września 15:00
Miejsce: Warszawa
Na szkolenie zapraszamy logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Termin: So 25 września 09:00 - 15:00
Przed nauczycielami postawiono nowe wyzwanie! Z osoby centralnej w procesie nauczania nauczyciel staje się organizatorem procesu uczenia się! Jeśli zadajesz sobie pytanie jak to zrobić- TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!
Termin: N 26 września 09:00 - 15:00
Październik 2021
Szkolenie pozwoli zrozumieć przyczyny agresji u dzieci, zobaczyć możliwe strategie wsparcia a także odpowie na pytanie „czy to na pewno minie?” oraz „czy zawsze mija?”
Termin: Pt 1 października 17:00 - 20:00
Na szkolenie zapraszamy fizjoterapeutów, logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów, rehabilitantów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wspomagania terapii logopedycznej dzieci i dorosłych w zaburzeniach neurologicznych i rozwojowych, oraz osoby pracujące z dziećmi i dorosłymi z wyzwaniami.
Termin: Pt 8 października 14:00 - 20:00
Normatywność w połykaniu w ontogenezie.
Patologie ustnej fazy połykania i ich konsekwencje dla zgryzu i artykulacji.
Metody terapii funkcji połykania.
Termin: Pt 8 października 19:00 - 21:30
Dzień 1: 08:30-17:15
Dzień 2: 08:00-12:45
W trakcie szkolenia jego uczestnicy poszerzą swoją wiedzę w zakresie metod i technik terapii oddechowej. Ich skuteczność zapewnia poprawę jakości funkcjonowania pacjentów oraz zwiększa świadomość oraz kompetencje opiekunów, których zaangażowanie w trakcie terapii jest niezastąpione.
Termin: So 16 października 08:30 - N 17 października 12:45
Miejsce: Warszawa
Zapraszamy na szkolenie logopedów, terapeutów, rodziców.
Termin: N 24 października 09:00 - 14:00
Miejsce: Warszawa
Grudzień 2021
Zapraszamy na szkolenie logopedów, terapeutów, rodziców.
Termin: N 12 grudnia 09:00 - 14:00
Miejsce: Warszawa