Warsztaty

Warsztaty:

Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole.

mgr Ewa Mordalska

Dzieci z Zespołem Aspergera są niezwykłe, inaczej postrzegają świat, są kreatywne, niekonwencjonalne a jako dorośli tworzą nowe idee. Praca z nimi w szkole może dać tyleż samo satysfakcji co zmartwień. Dużo łatwiej  pracuje się z dzieckiem, jeśli dobrze się je rozumie. Podczas szkolenie zostanie przybliżony „świat małego ZA”- jego emocje, niepokoje, sposoby działania, motywacje. Omówiony zostanie także sposób pracy tak, aby i uczeń i nauczyciel nie przezywali niepotrzebnej frustracji. Podczas szkolenia część teoretyczna wzbogacona będzie o część praktyczną- pomysły na zabawy i ćwiczenia dla dzieci z Zespołem Aspergera oraz całej grupy, w której maluch z ZA się znajduje.

Uczeń nadpobudliwy w szkole.

mgr Ewa Mordalska

Niemal w każdej klasie znajduje się uczeń, którego rozpiera energia, który ma kłopoty z kończeniem zadań i koncentracją na jednej czynności.
Prawdopodobnie nie robi tego celowo i złośliwie, więc kolejna uwaga i reprymenda nie działają na niego motywująco. Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym, jak organizować lekcję, jak egzekwować wykonanie pracy, a przede wszystkim , jak zrozumieć nadpobudliwe dziecko?
Szkolenie przybliży świat dziecka z nadpobudliwością psychoruchową i pomoże w dobraniu właściwych metod pracy.

Logopedia dla nielogopedów

mgr. Agata Skwierawska-Kwaśny

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych rozwijaniem i wspomaganiem mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uczestnicy poznają szeroki wachlarz ćwiczeń i metod rozwijających mowę dzieci w sposób profesjonalny, dostosowany do rozwoju psychofizycznego dziecka i jego dysfunkcji tak, by móc jak najpełniej wspomóc komunikację z otoczeniem. Szkolenie to jest unikatowe, gdyż kierowane jest do osób zawodowo nie związanych z logopedią a chcących wspomagać komunikację w sposób rzetelny. Zaprezentowane zabawy mają za cel zapoznać uczestników z warsztatem logopedycznym, który może być z powodzeniem zastosowany w warunkach przedszkolno-szkolnych jak i domowych. 

Logorytmika w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

mgr Agata Skwierawska-Kwaśny

 

Zagrożenie dysleksją i dysgrafią u dzieci w wieku szkolnym

mgr Marta Michalska

W czasie szkolenie przedstawione zostanie nowe podejście do terminologii i diagnozy dysleksji. Omówione będą zaburzenia rozwoju dziecka charakterystyczne dla zagrożenia dysleksją. Zostaną szczegółowo scharakteryzowane ćwiczenia stymulujące rozwój dziecka, w taki sposób, aby ułatwić uczestnikom stworzenie własnego programu terapii dla dziecka zagrożonego dysleksją. Przedstawione zostaną ćwiczenia, które pozwolą dziecku w wieku szkolnym opanować umiejętności edukacyjne. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z celami, zadaniami pracy z dzieckiem zagrożonym dysleksją i dyslektycznym.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w szkole

mgr Marta Michalska

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do organizowania w szkole, przedszkolu lub innej placówce, pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz do prowadzenia zajęć z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania, pisania i matematyki (np. dydaktyczno-wyrównawczych bądź terapii pedagogicznej) uwzględniających terapeutyczne metody pracy i ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne.

W trakcie szkolenia uczestnik:

– zdobędzie podstawową wiedzę w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

– pozna model udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej: rozpoznanie, wyłonienie i zakwalifikowanie uczniów do pomocy, ocena efektywności udzielonej pomocy,

– dobędzie wiedzę na temat możliwości i zastosowania nowoczesnych metod pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

– zdobędzie umiejętność dostosowywania wybranych metody terapeutycznych do możliwości i potrzeb uczniów,

– pozna sposoby motywowania uczniów do pracy i pokonywania trudności w nauce,

– pozna przykłady zadań i ćwiczeń dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Zmysłoplastyka do zadań specjalnych

mgr Małgorzata Kowalska

Jeśli szukasz pomysłów do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych to ten warsztat jest właśnie dla Ciebie. Jak dotrzeć do dziecka z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi? Jakie plastyczne działania zapewnią nam dobrą komunikację z podopiecznymi? Zmysłoplastyka przełamuje bariery i strach przed nieznanym. Uwalnia emocje, pobudza zmysły do pracy. Przekonaj się jak odpowiednio dobrana działalność plastyczna wyzwala nieodkryte pokłady energii, empatii. Jeśli więc chcesz dowiedzieć się jak poprzez działalność plastyczną ćwiczyć zaburzenia motoryki, mowę i ogólny rozwój dziecka zapraszamy do udziału w warsztatach.

Arteterapia- spotkania z wyobraźnią

mgr Małgorzata Kowalska

Zaburzenia rozwojowe, autyzm, wady wzroku, słuchu, trudności w nauce czy niedostosowanie społeczne- czy jest metoda która pozwoli na pracę z dziećmi z każdej z tych grup?

Arteterapia jest odpowiedzią na rozterki nauczyciela, który pracuje ze zróżnicowaną grupą podopiecznych. Dzięki wykorzystaniu różnorodnych środków arteterapeutycznych dowiecie się jak budować ćwiczenia dostosowane do zróżnicowanych potrzeb grupy. Plastykoterapia, drama, choreoterapia czy muzykoterapia to tylko nieliczne ze składowych arteterapii o których dowiecie się na szkoleniu.